Konferencja została zorganizowana przez Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej. W spotkaniu wzięło udział blisko czterystu zaproszonych gości. Byli to zarówno producenci trzody, jak i przedstawiciele świata nauki. W czasie konferencji poruszono wiele problemów dzisiejszej produkcji trzody chlewnej, szczególny nacisk położono zaś na bariery na tle formalno – prawnym będące efektem zarówno wymogów unijnych, jak i krajowych.

Pierwszą prelekcję wygłosiła Emmanuelle Mikosz z Europejskiej Organizacji Właścicieli Ziemskich (ELO). Wykład dotyczył kształtu Wspólnej Polityki Rolnej obecnie, oraz po roku 2020. Zdaniem prowadzącej, w przyszłości celem WPR powinno być nie tylko zaspokajanie potrzeb żywnościowych mieszkańców Unii, ale również dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko

Kolejnym elementem spotkania była niezwykle ciekawa prelekcja, którą wygłosił Carlos Piñeiro, dyrektor fundacji PigCHAMP Pro Europa. Tematem wystąpienia była charakterystyka hiszpańskiego sektora produkcji trzody chlewnej. Kraj ten w ostatnich latach wyrósł na czołowego producenta żywca wieprzowego w Europie. Za przyczynę sukcesu prowadzący uznał skuteczne połączenie wiedzy akademickiej z praktyką, ale również ścisłą integrację pomiędzy producentami żywca, a podmiotami przetwórczymi.

Kolejnym etapem konferencji był wykład poświęcony regulacjom europejskim w sprawie dobrostanu świń, a także ochrony środowiska. Prezentację na ten temat wygłosił Robert Hoste z Uniwersytetu w Wageningen (Holandia). Jak podkreślił prowadzący, oprócz prawodawstwa unijnego, z każdym z państw wspólnoty obowiązują krajowe regulacje dotyczące tych zagadnień. Stąd też wymogi dobrostanu i ochrony środowiska, a co za tym idzie koszty ich przestrzegania, są w poszczególnych krajach wspólnoty silnie zróżnicowane. Co więcej w ostatnich latach obserwuje się tendencję do zaostrzania wymogów dobrostanu, co objawia się między innymi postulatami dotyczącymi rezygnacji z przeprowadzania chirurgicznej kastracji, korekcji ogonów czy uzębienia.

Wystąpieniem, które wzbudziło szczególnie duże emocje wśród zgromadzonych gości, był wykład doktora Michała Thlona z Uniwersytety Rolniczego w Krakowie, który dotyczył skutków możliwej ratyfikacji Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo – Inwestycyjnego (TTIP). Umowa ta budzi w naszym społeczeństwie spory sprzeciw, co wiąże się między innymi z obawami, że nasz rynek zaleją duże ilości żywności modyfikowanej genetycznie, czy tanich produktów żywnościowych o niskiej jakości, co znacząco pogorszy konkurencyjność europejskich producentów. Zdaniem prowadzącego, negocjacje dotyczące wejścia umowy w życia nie są łatwe, a wiele zapisów budzących największe kontrowersje nie zostało jeszcze rozpatrzonych. Pozwala mieć to nadzieje, że droga do ratyfikacji umowy TTIP jest jeszcze daleka, a jej wejście w życie nie jest wcale oczywiste.

Niezwykle istotnym punktem spotkania, był wykład poprowadzony przez Danutę Leśniak z firmy POLDANOR S.A. Prelekcja dotyczyła najważniejszych barier prawnych dla rozwoju produkcji świń w kraju. Problemów takich jest bardzo wiele, począwszy od wadliwej organizacji ładu przestrzennego na obszarach wiejskich (co generować może konflikty społeczne), poprzez skomplikowane procedury dotyczące uzyskania stosownych zezwoleń na budowę lub modernizację obiektu, czy mnogość różnego rodzaju kontroli na fermach. Największą barierą jest chyba jednak niepewność producentów świń związana ze stałymi zmianami w prawodawstwie, a także różnoraką interpretacją przepisów unijnych.

W czasie spotkania nie zabrakło także tematów stricte zootechnicznych: wykład poświęcony wpływowi suplementacji pierwiastkami śladowymi, na częstotliwość występowania kulawizn u loch wygłosił doktor Christof Rapp z firmy Zinpro Corporation. Jak mówił, uszkodzenia kończyn odpowiadają za około 15 proc. przypadków brakowania loch. Kulawizny mogą być przyczyną obniżonej płodności macior, jednocześnie ograniczają zawartość immunoglobulin w siarze i mleku loch, czego następstwem jest podwyższona śmiertelność osesków. Wykazano doświadczalnie, że uzupełnienie diety świń w związki miedzi, cynku i manganu w postaci związków z aminokwasami nie tylko ograniczyło częstotliwość występowania przypadków uszkodzenia kończyn, ale także zwiększyło liczebność miotów i masę urodzeniową prosiąt.

Spotkanie zakończyło się wystąpieniem profesora Zygmunta Pejsaka z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, który w swojej prelekcji omówił dotychczasowe doświadczenia związane z walką z afrykańskim pomorem świń w kraju. Jako główne przyczyny rozszerzania się wirusa, profesor wymienił błędy ludzkie, przede wszystkim kompletne lekceważenie wymogów bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie, a także nielegalny obrót zwierzętami.