Do końca 2012 r. kraje członkowskie UE powinny wdrożyć dyrektywę Rady nr 2008/120/WE o minimalnych normach ochrony świń (chodzi m.in. wycofanie kojców pojedynczych dla loch i loszek prośnych i zastąpienie ich grupowym systemem utrzymania).

Kraje te mogą stosować różne środki nacisku na swoich obywateli w formie kar grzywny, zawieszenia działalności, nakazu redukcji liczby loch poniżej 10 sztuk, czy w ostateczności wyrejestrowania gospodarstwa z ewidencji.

Pojawia się zatem pytanie, co stanie się z krajami, które nie zdążą w 100 proc. wdrożyć przepisów dyrektywy do końca roku 2012 roku?

DG SANCO (Dyrekcja Generalna KE ds. Zdrowia i Konsumentów) odpowiadając na to pytanie, powołuje się na artykuł 258 Traktatu UE, który mówi o karach za niewdrożenie nowych przepisów przez kraje członkowskie.

Kary zostaną w pierwszej kolejności nałożone na te kraje członkowskie, które zezwalały swoim obywatelom na budowę lub modernizację chlewni po roku 2003 z naruszeniem przepisów dyrektywy 2008/120/WE.

W przypadku niedostosowania do zapisów dyrektywy, kraje członkowskie zapłacą karę w postaci ryczałtu lub karę za każdy dzień utrzymywania się naruszenia przepisów, zgodnie z artykułem 260 traktatu UE.

Komisja Europejska chce jednak uniknąć lawiny pracy administracyjnej związanej z udzielaniem kar krajom członkowskim i dlatego możliwe są różne rozwiązania, pozwalające na dostosowanie się do wymogów dyrektywy, bez konieczności uruchamiania procedur karnych po pierwszym stycznia 2013 r.

W ramach II filaru WPR, dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich, jest możliwość uzyskania finansowego wsparcia na dostosowanie gospodarstwa do nowych wymogów dobrostanu, w oparciu o regulację 1698/2005 w tytule modernizacja gospodarstw rolnych.

W ramach tej regulacji możliwe jest skorzystanie z tzw. „grace period”, czyli okresu łaski na dostosowanie się do nowych wymogów, który wynosi 36 miesięcy od momentu wejścia przepisów w życie, czyli w przypadku dyrektywy 2008/120/WE są to 3 lata od stycznia 2013 roku, tj. do 2015 r.

Należy zaznaczyć, że w czasie trwania okresu łaski nie można w danym gospodarstwie prowadzić działalności związanej z wdrażanymi przepisami, czyli w tym przypadku nie można prowadzić chowu i hodowli świń, do momentu spełnienia wymogów dyrektywy 2008/120/WE.

Sytuacja w Polsce pod względem spełnienia wymogów dyrektywy 2008/120/WE nie wygląda źle.

Nasz kraj należy do grupy państw, które są dość dobrze przygotowane do nowych
wymogów. Stosunkowo dobre przygotowanie wynika z wdrożenia odpowiednich przepisów we wcześniejszych latach.

W Polsce zakaz utrzymywania loch w kojcach pojedynczych, w okresie od 4 tygodnia po pokryciu do tygodnia przed wyproszeniem, obowiązywał już od maja 2004 roku.

Przepis ten dotyczył gospodarstw, które oddano do użytku lub modernizowano po pierwszym stycznia 2003 roku.