Ogniska te wykryto w 11 województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Najwięcej ognisk, bo aż 55, stwierdzono w woj. podkarpackim. Ponadto w 2021 r. stwierdzono 3 214 ognisk ASF u dzików z łączną liczba dzików w ogniskach ponad 4,7 tys. sztuk.

W tym roku nie stwierdzono ognisk ASF u świń, ale wykryto 796 ognisk ASF u dzików z łączną liczbą 1029 dzików na terenie kilku województw.

Jak mówił wiceminister, w Polsce zwalczanie ASF polega m.in. na badaniach świń i dzików, kontroli gospodarstw w zakresie spełniania wymagań związanych z bioasekuracją, prowadzeniu przez Inspekcję Weterynaryjną kampanii informacyjnej dla rolników, myśliwych, władz samorządowych, straży, inspekcji i innych służb oraz społeczeństwa, poszukiwaniu padłych dzików, odstrzale dzików.

W tym roku planowane jest zwiększenie kwoty wypłacanej za znalezienie zwłok padłego dzika poza obszarami objętymi ograniczeniami do 200 zł/dzika (obecnie kwota wynosi 100 zł); zakup do 500 kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zastosowanie systemu informatycznego do zgłaszania każdego znalezionego padłego lub odstrzelonego (w tym sanitarne) dzika – poinformował wiceminister.

Badanie pod kątem ASF

W ramach realizacji monitoringu ASF u świń w 2021 r. pobrano próbki od ponad 1,7 żywych świń oraz od ok. 34,6 tys. padłych świń. Wyniki dodatnie uzyskano w odniesieniu do 0,04 proc. żywych świń oraz 1,3 proc. padłych świń. Próbki pobierane są także od dzików zarówno odstrzelonych jak i padłych - dodał.

Próbki od świń i dzików pobierane są także w tym roku, m.in. do tej pory przebadano 46 tys. żywych świń i ponad 15 tys. odstrzelonych dzików.

Obszar zapowietrzony i zagrożony

W przypadku wystąpienia ogniska ASF, zgodnie z unijnymi przepisami, wyznaczane są obszary objęte ograniczeniami: zapowietrzony i zagrożony w promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska, w których restrykcje obowiązują 15 dni w obszarze zapowietrzonym i 30 dni od daty wykonania dezynfekcji wstępnej w ognisku - przypomniał Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk.

Ponadto, unijne przepisy ustanawiają regionalizację związaną z występowaniem ASF u dzików (obszar objęty ograniczeniami II), u świń (obszar objęty ograniczeniami III) oraz strefa buforowa (obszar objęty ograniczeniami I).

Niemczuk zaznaczył, że zasady ustanawiania tych obszarów i ich znoszenia zależy od decyzji KE. Głosowanie nad zmianami w regionalizacji odbywa się w ramach posiedzeń Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCPAFF). Szef weterynarii może jedynie wnioskować do KE o łagodzenie restrykcji i zmiany stref.

Gdzie zniesiono strefy ASF?

W styczniu 2022 r. na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. zniesiono strefy III (o największych restrykcjach) w 12 gminach w powiecie mławskim i żuromińskim (woj. mazowieckie) i przeniesiono 9 gmin do strefy I i 3 gminy do strefy II. Następnie w wyniku kolejnego wniosku , w dniach 10-11 lutego z strefy III do strefy II przeniesionych zostało 41 gmin w 17 powiatach, w 5 województwach: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, warmińsko - mazurskim i podkarpackim.

Po posiedzeniu SCPAFF 14 marca, na podstawie wniosku złożonego przez GIW z strefy III do strefy II przeniesiono 6 gmin w 3 powiatach (w 2 województwach- warmińsko - mazurskim i dolnośląskim) – poinformował Niemczuk. Dodał, że obecnie w obszarach objętych ograniczeniami I, II i III znajduje się 67,7 proc. powierzchni kraju z czego ok 37,6 proc. jest w strefie II i ok. 6,5 proc. w strefie III.

Natomiast wiceminister środowiska Edward Siarka mówił o odstrzałach dzików. – W łowieckim roku gospodarczym 2021/2022 w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. na terenach obwodów łowieckich dzierżawionych i zarządzanych przez Polski Związek Łowiecki i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe odstrzelono 279 104 dziki w tym 139 056 dzików w drodze odstrzału sanitarnego – poinformował wiceminister zaznaczając, że informacja jest niepełna bo nie ma danych za marzec (rok łowiecki twa do końca marca).

Odstrzał sanitarny dzików

W tym okresie odbyło się 4,6 mln polowań indywidualnych i odstrzałów sanitarnych. Dodatkowo, w okresie od 25 października do 16 stycznia odbyło się ponad 21 tys. polowań zbiorowych, w których wzięło łącznie udział prawie 387,5 tys. osób.

Siarka podkreślił, że znacznie ułatwiło polowania wprowadzenie termowizji, ta technika mocno się już przyjęła mimo, że sprzęt jest drogi (ok. 20 tys. zł) i kupowany na koszt myśliwego.