W dniu wczorajszym odbyło się kolejne posiedzenie Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF. W skład porozumienia wchodzą najważniejsze organizacje zrzeszające producentów trzody chlewnej i przetwórców wieprzowiny, takie jak Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej „POLPIG”, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego „UPEMI”, Związek „Polskie Mięso”, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, oraz Izba Zbożowo - Paszowa.

Podczas spotkania zgłoszono postulaty dotyczące skuteczniejszej walki z afrykańskim pomorem świń. Jak czytamy, porozumienie wspiera  strategię działania prewencyjne Inspekcji Weterynaryjnej polegające na likwidacji – za odszkodowaniem - stad trzody chlewnej w promieniu 1 kilometra od ujawnionych ognisk, ograniczenie tranzytu oraz wyznaczenie objazdów na lokalnych drogach, poszukiwanie padłych dzików w promieniu 5 km od ognisk oraz badania wszystkich dzików pozyskanych w polowaniach i odstrzale sanitarnym. Postuluje także o badanie padłych dzików na terenach wolnych od ASF.

Kompartmentalizacja produkcji i certyfikacja bioasekuracji

Porozumienie opowiada się także za opracowaniem regionalnych strategii zwalczania ASF dla województw, które utrzymują najwięcej trzody chlewnej (woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie). Przygotowane strategie pomogą stworzyć podstawy przyszłej kompartmentalizacji produkcji, która pozwoli nie tylko na łatwiejsze przemieszczanie zwierząt w strefach ASF, ale również ułatwi funkcjonowanie całej branży w rejonach zakażonych. Porozumienie postuluje także o wystąpienie do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na rozpoczęcie programu pilotażowego utworzenia kompartmentów w Polsce w oparciu o wytyczne opublikowane przez OIE.

Branżowe porozumienie zaleca także uwzględnienie szybkich testów na obecność ASF, oraz możliwość certyfikacji bioasekuracji w łańcuchach dostaw przez niezależne firmy certyfikujące. Pozwoli to na częściowe odciążenie IW, która z powodu braków kadrowych zwalcza ASF poprzez przesunięcia pracowników z innych regionów.

Weryfikacja zasad bioasekuracji

Porozumienie wnioskuje również do Głównego Inspektoratu Weterynarii o weryfikację wdrożenia wytycznych bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie. Coraz częściej słychać bowiem sygnały mówiące o tym, że część Powiatowych Lekarzy Weterynarii kwestionuje wytyczne GIW.

Ponadto porozumienie wnioskuje również o kontrolę posiadania ogrodzenia, oraz przygotowania planów bezpieczeństwa biologicznego przez gospodarstwa ze stref ASF. Powyższy obowiązek nakładają na nie ostatnie zmiany w przepisach bioasekuracji.

Redukcja populacji dzików

Kolejnym postulatem porozumienia jest wystąpienie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o opracowanie strategii ograniczenia populacji dzików, która stanowi obecnie główny rezerwuar wirusa ASF. Ponadto do władz Poznania złożony zostanie również wniosek o wycofanie się z projektu tzw. Zielonego Budżetu Obywatelskiego, który zakłada wypuszczanie do lasu odłowionych dzików z terenów miejskich.

Lepsza komunikacja i wypłata rekompensat

Jednym z wniosków który padł podczas spotkania było również usprawnienie komunikacji i budowanie zaufania w całym łańcuchu dostaw, aby ograniczyć rozwarstwianie cen się skupu w zależności od strefy pochodzenia świń. W walkę z ASF oprócz Inspekcji Weterynaryjnej, organizacji hodowców, przetwórców, firm paszowych, utylizacyjnych, myśliwych powinny włączyć się również organizacje handlowców. Do czasu wypracowania innych rozwiązań Porozumienie  opowiada się za kontynuowaniem wypłat rekompensat rolnikom produkującym w strefach III i II ze względu na niższe ceny skupu żywca.

Sprawdź aktualne informacje na temat ASF