Można wyróżnić kondycję: rozpłodową, opasową, wystawową, głodową. Prawidłowej produkcyjności loch można oczekiwać wtedy, kiedy samica pozostaje w kondycji rozpłodowej. Kondycja opasowa oznacza zatuczenie zwierzęcia, a głodowa jego niedożywienie i wyniszczenie. Ocena kondycji ciała jest bardzo dobrym sposobem na monitorowanie stanu zdrowia zwierzęcia. Umożliwia określenie statusu żywieniowego, co jest szczególnie ważne przy przechodzeniu z jednego poziomu produkcji na inny (np. locha prośna - locha karmiąca). Jest też podstawą zmian w sposobie żywienia i utrzymania, tak aby w pełni pokryć potrzeby zwierząt.

OTŁUSZCZENIE LOCH

Badania, w ramach których kontrolowano kondycję loch w okresie ich użytkowania, jednoznacznie wskazują na istnienie zależności między otłuszczeniem samic a długością ich użytkowania w stadzie. Odzwierciedla to dodatnia i wysoka korelacja (r) równa 0,346. Potwierdzono też zależność między poziomem żywienia samic w okresie karmienia potomstwa a czasem oczekiwania na wystąpienie rui po ich odsadzeniu, liczbą dojrzałych pęcherzyków jajnikowych owulujących w czasie rui oraz przeżywalnością zarodków i płodów do 30. dnia ciąży (tabela 1.). Dla białka zależność jest bardzo wysoka (r = 0,63), dla energii tylko nieznacznie mniejsza (r = 0,43). Wyniki badań dotyczących wpływu poziomu żywienia loch przed porodem i w czasie laktacji na długość okresu między odsadzeniem i pierwszym pokryciem przedstawiono w tabeli 2. Dobrej produkcyjności można oczekiwać wtedy, kiedy lochy w cyklu rozpłodowym są żywione prawidłowo. Przy wysokim poziomie żywienia w laktacji okres od odsadzenia do skutecznego pokrycia ulega istotnemu skróceniu, według danych przedstawionych w tabeli 2., o ok. 10 dni, a odsetek loch pokrytych w czasie 10 dni od odsadzenia miotu ulega zwiększeniu średnio o 21-34 pkt. procentowych. Oznacza to, że muszą one otrzymywać paszę w ilości pokrywającej zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne, z zachowaniem właściwego stosunku białka i energii w jednostce masy (kg). Z punktu widzenia produkcyjności loch, większe znaczenie od kondycji wyrażonej poziomem rezerw tłuszczowych może mieć poziom strat zasobów lipidów podczas laktacji. Nie wykazano zależności między grubością słoniny w zaawansowanej ciąży (przed oprosieniem) a czasem oczekiwania na wystąpienie rui po odsadzeniu miotu. Jednak większe ubytki tłuszczu w czasie karmienia prosiąt wydłużały okres od odsadzenia do pierwszej rui i zmniejszały wskaźnik skuteczności krycia. Dlatego żywienie loch w laktacji powinno ograniczać straty tłuszczu i białka z organizmu. Straty masy ciała przekraczające 12,5 proc. powodują obniżenie poziomu ważnego w reprodukcji hormonu - LH. Zmniejszenie grubości słoniny ponad 21 proc. prowadzi do gwałtownego spadku insuliny. Tylko optymalny poziom wymienionych substancji czynnych, tj. LH i INS, gwarantuje prawidłowy przebieg zdarzeń rozrodczych.

 

OCENA KONDYCJI

W badaniu, którego celem jest określenie kondycji ciała, należy umiejętnie oceniać: umięśnienie oraz nierówności kręgosłupa i okrywę tłuszczową w ważnych anatomicznie punktach (tabela 3.; rysunek 1.). Na dokładność tej oceny wpływają różne czynniki. Są to: ilość pobranej paszy lub wody, stan fizjologiczny, ilość okrywy włosowej, umięśnienie. Zaleca się prowadzenie oceny przed kryciem, w czasie ciąży, po porodzie i przy odsadzeniu. Pozyskane informacje wskazują, jakich niekorzystnych zjawisk możemy oczekiwać przy zatuczeniu lub wychudzeniu lochy.

OCENA KONDYCJI PRZED KRYCIEM

Niska kondycja: obniżony wskaźnik zapłodnień, zredukowana liczebność młodych u gatunków wielorodnych (lochy), dłuższe okresy między porodami.

Zbyt duże otłuszczenie: zredukowany wskaźnik zapłodnień.

OCENA KONDYCJI W CZASIE CIĄŻY

Niska kondycja: małe i słabe młode (syndrom IUGR), zredukowana produkcja mleka w laktacji, nadmierne straty rezerw w czasie laktacji, wydłużony okres między kolejnymi porodami.

Zbyt duże otłuszczenie: obniżone spożycie paszy w laktacji, obniżona mleczność.

OCENA KONDYCJI PO PORODZIE

Niska kondycja: redukcja produkcji mleka w laktacji, odchów potomstwa o niskiej m.c. przy odsadzeniu; wydłużony okres od odsadzenia do rui, brak objawów rui, obniżony wskaźnik zapłodnień.

Zbyt duże otłuszczenie: obniżone spożycie paszy w laktacji, obniżona mleczność.

OCENA KONDYCJI PRZY ODSADZENIU

Niska kondycja: przedłużenie okresu od odsadzenia do wystąpienia rui, brak rui, obniżony wskaźnik zapłodnień.

Poziom spożycia paszy w ciąży powinien wystarczać do wytworzenia i rozwoju płodów (tabela 3.) oraz budowy rezerw ciała wspierających produkcję mleka w laktacji. Poziom żywienia w laktacji powinien zabezpieczać produkcję mleka (tabela 4.) oraz chronić lochę przed nadmierną utratą rezerw tłuszczu i białka z organizmu. Zdarza się, że samice nawet przy prawidłowej podaży paszy (co nie zawsze oznacza jej pobranie) nadmiernie tracą rezerwy ciała w czasie laktacji w celu uzupełnienia produkcji mleka; skutkuje to obniżeniem kondycji ciała.

 

Do oceny kondycji można wykorzystywać specjalne karty, "opisując" graficznie kondycję w skali 5-punktowej: przy pokryciu, w 30. i 80. dniu ciąży, przy porodzie oraz przy odsadzeniu prosiąt, przy merytorycznej znajomości skali (tabela 4.). Ocena wzrokowa i manualna kondycji jest jednak oceną subiektywną. Należy podkreślić, że świnie poza tłuszczem okołonarządowym, międzymięśniowym i śródmięśniowym, ok. 70 proc. tłuszczu gromadzą w warstwie podskórnej, co z punktu widzenia oceny kondycji jest bardzo korzystne, gdyż umożliwia wykorzystanie do jej oceny urządzeń ultradźwiękowych. Aparatura ta służy do mierzenia grubości słoniny. Przyjęto, że odpowiednikiem 1 pkt. jest słonina o grubości 6 mm mierzona w punkcie P2 (na "wysokości" ostatniego żebra, ok. 65 mm od linii środkowej grzbietu). Właściwa kondycja loch wynosi w skali 5-punktowej od 2,5 pkt (przy odsadzeniu) do 3,5 pkt. (przy porodzie) (fot. 1.). Kondycja określona rezerwą tłuszczu okrywowego oznacza, że grubość słoniny w cyklu rozpłodowym powinna zawierać się od 15 do 21 mm (średnio 18 mm - 3 pkt). Takie otłuszczenie predysponuje samice do dobrej płodności, i jak wykazano w wielu badaniach, w tym w badaniach własnych, oznacza dobre wyniki w rozrodzie i odchowie potomstwa. Dlatego można zalecać: krycie samic przy masie ciała 125-130 (135 kg), przy otłuszczeniu P2 = 18-20 mm, oraz utrzymanie kondycji w cyklu rozpłodowym na poziomie 2,5-3,5 pkt. Coraz częściej praktykuje się krycie loch przy większej niż 130 kg masie ciała; dotyczy to przede wszystkim świń hybrydowych (linie żeńskie).

WYNIKI PRODUKCYJNE

Właściwa kondycja loch jest też gwarancją prawidłowego rozwoju łożyska (tabela 5.). U świń korelacja między masą płodu i masą łożyska jest wysoka (r = + 0,58). Pomiędzy masą łożyska, masą prosiąt i liczbą prosiąt w miocie urodzonych przez pierwiastki różnych ras wykazano wysoko istotne zależności. Stwierdzono też, że 80 proc. loch w stadach francuskich wyróżnia się pod względem wyników rozrodczych, jeśli rozpoczęcie użytkowania rozpłodowego poprzez krycie naturalne lub inseminację nastąpiło przy optymalnej rezerwie tłuszczowej.

Przy zakończeniu odchowu miotu przez lochy pierwiastki ich masa ciała nie powinna być mniejsza niż 150 kg. U samic cięższych (>150 kg) okres oczekiwania na ruję i skuteczne zapłodnienie jest krótszy, a płodność lepsza, co jest wyłącznie korzystne. Zbyt niska masa ciała predysponuje do opóźnienia rui i wystąpienia "syndromu drugiego miotu". Właściwe żywienie loch wiąże się z podażą paszy dobrej jakości, poprawnie zbilansowanej pod względem zawartości energii, białka, aminokwasów, witamin i składników mineralnych, na średnim poziomie w cyklu: pierwiastki - 500 kg, wieloródki - 570 kg. Optymalne żywienie sprzyja dobrej kondycji i produkcyjności zwierząt.