Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w Estonii spotkali się ministrowie rolnictwa i główni lekarze weterynarii z krajów, które walczą z afrykańskim pomorem świń oraz z tych, które potencjalnie są zagrożone zawleczeniem choroby. Spotkanie zostało zorganizowane w Tallinie przez estońskie Ministerstwo Rolnictwa. Obok ministrów rolnictwa i głównych lekarzy weterynarii z  Estonii, Finlandii, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja, uczestniczyli w nim: członek Komisji Europejskiej, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis oraz przedstawiciele DG SANTE.

Wiceminister Ewie Lech towarzyszyli: Główny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski, oraz Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach Krzysztof Niemczuk.

W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację epizootyczną w zakresie ASF w państwach członkowskich, gdzie notowane są ogniska i przypadki tej choroby (Estonia, Litwa, Łotwa i Polska). Przeanalizowano także stopień przygotowania państw, które są wprawdzie obecnie wolne od ASF (Finlandia, Rumunia, Słowacja i Węgry), ale najbardziej  narażone na przeniesienie wirusa z terytorium państw trzecich, takich jak Białoruś, Federacja Rosyjska, czy Ukraina. Omówiono również przyszłe wyzwania w zarządzaniu kryzysowym, wskazując na szczególną rolę ścisłej współpracy i koordynacji działań realizowanych przez poszczególne państwa członkowskie oraz możliwości współpracy naukowej w kwestiach dotyczących ASF.

Komisarz Andriukaitis podkreślił, że docenia skuteczne działania Polski prowadzone na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby. Dzięki temu zasięg obszarów występowania ASF  nie uległ zasadniczym  zmianom od 2014 r., co świadczy  o skuteczności przyjętej i realizowanej strategii zwalczania ASF, której kluczowym elementem jest obecnie umiejętne zarządzanie populacją dzików, stanowiących rezerwuar tej choroby.  Komisarz przypomniał również, że KE jest gotowa współfinansować ukierunkowane działania kontrolne w zakresie ASF w państwach trzecich, w tym na terytorium Ukrainy, gdzie systematycznie wzrasta liczba ognisk  i przypadków tej choroby. Aby uzyskać takie współfinansowanie Ukraina musi jednak przedstawić odpowiedni plan kontroli ASF, co nie zostało jak dotychczas dokonane.

Vytenis Andriukaitis zapewnił także uczestników spotkania, że KE kontynuuje działania na rzecz zniesienia przez Federację Rosyjską nieuzasadnionego embarga na żywe świnie i produkty wieprzowe pochodzące z UE. Podkreślił przy tym, że kluczowe jest, aby uzgadniane z Federacją Rosyjską rozwiązania były możliwe do zaakceptowania przez wszystkie państwa członkowskie. W opinii komisarza dyskryminacyjne praktyki polegające na zawieraniu porozumień bilateralnych pomiędzy Federacją Rosyjską a niektórymi państwami członkowskimi nie mogą być tolerowane i stanowią naruszenie podstawowych zasad UE.

Wiceminister Ewa Lech podkreśliła, że dzięki skutecznej strategii zwalczania ASF przyjętej na terytorium Polski choroba nie rozprzestrzenia się, a sytuacja epizootyczna jest stabilna. Podziękowała przy tym za słowa uznania ze strony komisarza Andriukaitisa dla realizowanych w Polsce działań na rzecz zwalczania ASF, dzięki którym udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się tej choroby do stosunkowo niewielkiego obszaru. Odnosząc się do nowych restrykcji nałożonych decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/180 na obszarze województwa podlaskiego podkreśliła, że powinny być one nakładane na obszary administracyjne, na których choroba faktycznie występuje i odpowiednio wyważone, aby niepotrzebnie nie potęgować nieuzasadnionych i negatywnych skutków ekonomicznych dla gospodarstw utrzymujących świnie. Decyzja wykonawcza Komisji została tymczasem przyjęta pomimo wyraźnego sprzeciwu Polski. Ewa Lech zaapelowała do KE o zapewnienie państwom członkowskim, przy wprowadzaniu restrykcji związanych z ASF, możliwości większego wpływu na podejmowanie decyzji, które dotyczą ich terytoriów.