Jak czytamy w stanowisku Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, gwałtowny wzrost przypadków ASF w populacji dzików świadczy o tym, że redukcja populacji tych zwierząt przebiega w naszym kraju zbyt wolno. Nie osiągnięto zakładanego poziomu zagęszczenia dzików (0,1 szt/km2) rekomendowanego przez Międzyresortowy Zespół ds. łagodzenia skutków występowania ASF w Polsce. Jednym z czynników utrudniających skuteczny odstrzał dzików jest obowiązek przechowywania tuszy upolowanego dzika do momentu otrzymania wyników badań na obecność wirusa ASF w jego tkankach.

Z tego też powodu przedstawiciele KZP-PTCh apelują o uproszczenie procedur postępowania z tuszami dzików poddanych odstrzałowi tak, aby mogły być one poddane utylizacji natychmiast po pobraniu próbek kierowanych do badań na obecność wirusa ASF. Jednocześnie związek przypomina również o konieczności uszczelnienia przejść dla zwierząt wzdłuż autostrad A1, A2 i A4, co pozwoliłoby na utrudnienie migracji dzików, a co za tym idzie stanowiłoby pewną barierę dla szerzenia się wirusa w pozostałe regiony kraju.