W Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się spotkanie rolników w ramach Lubuskiego Forum Rolniczego, na które zaproszono również prezesów kół łowieckich z regionu. Omawiano sytuację wynikającą z obecności wirusa ASF w populacji dzików na terenie województwa lubuskiego i problemy wynikłe z wyznaczenia stref i ograniczeń na tych obszarach. Problemy te, jak się okazują, na równi dotykają rolników jak i myśliwych.

„Głównym problemem hodowców świń ze strefy czerwonej jest utrudniona lub wręcz niemożliwa sprzedaż tuczników, dodatkowo dochodzą jeszcze szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną w uprawach. Niestety w tej strefie obecnie znajduje się ponad 60 obwodów łowieckich, w których w związku z zakazem, nie jest prowadzona gospodarka łowiecka. Dotyczy to zarówno dzików, jak i zwierzyny płowej.” – czytamy w komunikacie dotyczącym spotkania, zamieszczonym na stronie Lubuskiej Izby Rolniczej.

Uczestnicy forum zauważyli, że zbliża się okres rozrodczy dzików i problem szkód może się znacznie nasilić. Część kół łowieckich już teraz martwi się o swoją przyszłość, bo nie prowadząc gospodarki łowieckiej nie mają środków na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę rolnikom. Zarówno rolnicy, jak i myśliwi obawiają się nasilenia konfliktów, wynikłych na tym tle. W opinii myśliwych, jedynym wyjściem w tej sytuacji będzie scedowanie wypłaty odszkodowań na Skarb Państwa.


Kolejny palący problem to konieczność przebadania wszystkich odłowionych dzików na obecność wirusa ASF. W tym celu potrzebne jest przynajmniej 90 szt. chłodni jednokomorowych. Tymczasem dostępne jest tylko 9 chłodni przekazanych przez WIW oraz 5 chłodni pozyskanych we własnym zakresie przez koła łowieckie.

„Uczestnicy zebrania w większości stwierdzili, iż wszystkie dziki pozyskane z czerwonej strefy ze względów ekonomicznych powinny zostać zutylizowane, bez ponoszenia kosztów badania i przechowywania, gdyż nawet przy obniżonej cenie sprzedaży, nie będzie chętnych do ich kupna.”- dowiadujemy się z komunikatu LIR. Zebrani w Kalsku dostrzegli też problem niedoinformowania reszty społeczeństwa, w zakresie konsekwencji wynikających z wystąpienia ASF w Polsce.

Wspólne rozmowy rolników i myśliwych zaowocowały wypracowaniem kilku wniosków, które jako postulaty zostały przesłane premierowi rządu. Uczestnicy forum domagają się:
1. Natychmiastowego odblokowania polowań w czerwonej strefie, zarówno dzików, jak i pozostałej zwierzyny płowej, a także utylizacji wszystkich dzików z tej strefy. Spowoduje to redukcję dzików do poziomu 0,1 dzika na 1km2 i pozwoli na wykonie planów łowieckich dla zwierzyny płowej.
2. Możliwości przyjmowania prób pobranych od dzików i trzody chlewnej z województwa lubuskiego w laboratorium w Poznaniu.
3. Zabezpieczenia województwa lubuskiego w odpowiednią ilość chłodni w celu właściwej walki z wirusem ASF.
4. Zapewnienia szeroko zakrojonej edukacji w mediach, związanej z postępowaniem w wyniku wystąpienia ASF.
5. Zapewnienia środków finansowych na zwalczanie wirusa, w wysokości adekwatnej do potrzeb, w związku z występującymi szkodami na terenach objętych restrykcjami, nieskutecznym i wydłużającym się okresem zwalczania choroby, nieskuteczną pracą służb państwowych, przez co problem sanitarny przekształca się w problem ekonomiczny.
6. Wprowadzenia w każdej jednostce samorządu terytorialnego koordynatora odpowiedzialnego za działania związane z ASF.
7. Wprowadzenia jednolitych dla całego województwa zasad zwalczania ASF, bo obecne są niespójne i trudne do realizacji.