Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało komunikat, w którym poinformowało, że w przypadku pozyskiwania na użytek własny mięsa pochodzącego ze świń, dzików i nutrii nie ma podstawy do pobrania opłaty za samo przeprowadzenie badania mięsa lub tuszy na obecność włośni.

MRiRW podkreśliło, że podstawy do pobrania opłaty przez Inspekcję Weterynaryjną nie stanowi, w szczególności, przeprowadzenie badania na obecność włośni:

  1. mięsa poddanych ubojowi świń i nutrii – w przypadku określonym w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2059);
  2. mięsa dzików – w przypadkach określonych w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny oraz w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703);
  3. tusz pozyskanych z nutrii – w przypadku określonym w § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Świadectwa zdrowia

Jednocześnie należy pamiętać o konieczności przeprowadzenia kontroli zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczania na rynku krajowym. Opłaty za taką kontrolę oblicza się na podstawie poświęconego na nią czasu pracy.

Aktualnie podstawowa stawka opłaty za taką kontrolę trwającą nie dłużej niż godzinę wynosi 112,80 zł, a w przypadku kontroli trwającej dłużej niż godzinę, za pierwszą godzinę – 112,80 zł, a za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny ­– 14,10 zł, jak zaznacza MRiRW.

"Jest to rozwiązanie odmienne od tego, które stosowano przed 11 sierpnia 2022 r., gdy wysokość opłaty była uzależniona od liczby skontrolowanych zwierząt albo liczby przesyłek zwierząt.  Ponadto, aktualna opłata uwzględnia koszty dojazdu, natomiast przed 11 sierpnia 2022 r. rolnicy ponosili dodatkowo koszty dojazdu urzędowego lekarza weterynarii na miejsce przeprowadzenia kontroli” – informuje MRiRW.

Resort podkreśla, że dla małych gospodarstw przewidziano obniżki. Opłatę za taką kontrolę zwierząt pobiera się w wysokości obniżonej o 75 proc., jednak nie niższej niż 40 zł, w przypadku kontroli świń przeprowadzanej w gospodarstwie, w którym jest utrzymywane nie więcej niż 50 świń.

„Po zastosowaniu tych reguł opłata za ww. kontrolę przekracza kwotę 40 zł w przypadku, gdy czas jej trwania wynosi co najmniej 2 godziny. Tytułem przykładu, gdy taka kontrola trwa 1,5 godziny, opłata wyniesie 40 zł, gdy trwa 2 godziny, opłata wyniesie 42,30 zł, a gdy trwa 2,5 godziny, opłata wyniesie 49,35 zł” – tłumaczy MRiRW.

Średnia wysokość opłaty przypadająca na godzinę kontroli zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczania na rynku krajowym jest niższa w przypadku jednej dłuższej kontroli, a wzrasta w przypadku konieczności kilkakrotnej obecności urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie w celu wystawienia świadectwa zdrowia, jak dodaje resort.

„Z tego powodu odpowiednie planowanie przemieszczeń zwierząt stanowi podstawę do ograniczania kosztów z tytułu opłat ponoszonych za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną” – podkreśla MRiRW.