Jak wynika z danych resortu rolnictwa na koniec pierwszej dekady września, aktualne ceny zakupu świń rzeźnych wg klasyfikacji EUROP i żywca wieprzowego [MPC], a także półtusz wieprzowych są w skali kraju średnio o 18% niższe niż rok temu o tej samej porze.

Wg GUS, w czerwcu 2020 r. ceny skupu żywca wieprzowego ukształtowały się na poziomie 5,57 zł/kg i w porównaniu do czerwca 2019 r. spadły o 3,6%. W lipcu - cena w skupie wyniosła 5,03 zł/kg i była niższa o 9,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 10,7% w stosunku do lipca 2019 r. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,35 zł, tj. o 8,5% mniej niż przed rokiem.

Według przewidywań analityków z branży mięsnej, wykrycie ASF w Niemczech za chwilę jeszcze bardziej pogłębi trudną sytuację rynkową w sektorze trzody chlewnej.

Tymczasem, jak wynika z najnowszych danych GUS, mimo utrzymującej się od dłuższego czasu, nieciekawej sytuacji rynkowej w branży, na początku czerwca 2020 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 432,6 tys. sztuk i było wyższe o 651,2 tys. sztuk (o 6%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2019 r. – wyższe o 217,1 tys. sztuk, tj. o 1,9%.

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z czerwcem 2019 r. o 40,1 tys. sztuk (o 5,3%) do poziomu 794,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 19,6 tys. sztuk (o 3,7%) do 550,3 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2019 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 38,1 tys. sztuk (o 5%), w tym loch prośnych o 30,8 tys. sztuk, tj. o 5,9%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno – użytkowych w czerwcu 2020 r. wynosił:
– prosięta o wadze do 20 kg – 21,8%,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 29,0%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 42,1%,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,1%,
w tym:
– lochy na chów razem – 7,0%,
– w tym lochy prośne – 4,8%.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2019 r., w 2020 r. zwiększył się udział warchlaków (o 0,8 p. proc.) a zmniejszył się udział prosiąt (o 0,7 p. proc.), trzody chlewnej przeznaczonej na ubój (o 0,1 p. proc.). Udział trzody chlewnej przeznaczonej na chów nie zmienił się.

W okresie styczeń - czerwiec 2020 r. (wg danych wstępnych) import żywej trzody chlewnej wyniósł 3459,8 tys. szt. i był o 1,2% niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym import prosiąt i warchlaków zwiększył się o 0,8%, a świń hodowlanych czystorasowych i macior zmniejszył się o 21,1%. Przeciętna waga jednej importowanej sztuki w tym okresie wynosiła 30,3 kg wobec 30,5 kg w 2019 r.

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (35,6%), mazowieckie (11,2%). łódzkie (10,7%) i kujawsko-pomorskie (9,8%). Najmniejsze udziały miały województwa: lubuskie (1%), podkarpackie (1,2%), małopolskie (1,2%) i dolnośląskie (1,4%).