Pogłowie świń w grudniu 2015 r. liczyło 10 590,2 tys. świń, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 6,0 proc., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2015 r. – niższe o 1049,6 tys. sztuk, tj. o 9,0 proc.

Zmniejszyła się liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada, najwięcej trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 14,8 proc., prosiąt o 9,1 proc., warchlaków o 5,7 proc. i trzody chlewnej na rzeź (tuczników) o wadze 50 kg i więcej o 2,2 proc.  

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2014 r. o 141,9 tys. sztuk (o 14,8 proc.) do poziomu 814,4 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 105,7 tys. sztuk (o 16,4 proc.) do 537,3 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2015 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 132,5 tys. sztuk (o 14,0 proc.), w tym macior prośnych o 103,1 tys. sztuk, tj. o 16,1 proc.

Jak podaje GUS w porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku grudnia 2014 r. zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 1,6 p. proc.) i warchlaków o 0,1 p. proc, natomiast zmniejszył się udział prosiąt (o 0,9 p. proc.) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,8 p. proc.) w tym loch przeznaczonych na chów (o 0,8 p. proc.).

Zmniejszające się pogłowie macior, a co za tym idzie również prosiąt nadal rekompensowane jest dużym importem młodych świń o wadze do 50 kg.

Do grudnia import 2015 r. ten wyniósł 4237,7 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2014 r. o 8,3 proc., a przeciętna waga żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła 29,5 kg.

Według danych GUS w 2015 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta była na poziomie 7,9 (w czerwcu) i nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10–11.