Już od jutra, czyli 2 marca br. na Podlasiu zmieni się obszar objęty ograniczeniami wyznaczony w związku z ASF - afrykańskim pomorem świń. Do strefy wejdzie pozostała część gminy Zabłudów w powiecie białostockim oraz gminy Czyże i Hajnówka w powiecie hajnowskim.

Włączenie tych obszarów do strefy oznacza konieczność badania trzody przy próbie sprzedaży lub wywozie poza strefę. Jak już wcześniej informowaliśmy, na terenie włączanym do strefy z ograniczeniami tzw. strefy czerwonej znajduje się 135 stad, w których łącznie utrzymywanych jest ponad 3,9 tys. świń. Jedno gospodarstwo w gminie Hajnówka jest duże znajduje się tam ok. 1,2 tys. świń.

W związku z nowymi utrudnieniami dla części producentów świń z Podlasia zapytaliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jakie działania są podejmowane aby zniwelować niekorzystne skutki rozszerzenia ograniczeń m.in. w przemieszczaniu zwierząt, czy sprzedaży zwierząt.

W tej kwestii biuro prasowe ministerstwa poinformowało, że zasady organizacji rynku wieprzowiny, obejmujące również instrumenty wsparcia, są regulowane na poziomie Unii Europejskiej. Jednym z działań są starania podejmowane o przyznanie rekompensat w strefach objętych restrykcjami w związku z ASF.

- Na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 15 lutego 2016 r., na podstawie wniosku przedłożonego przez Polskę, była omawiana krytyczna sytuacja m.in. na rynku wieprzowiny. Swoje stanowisko w przedmiotowej kwestii przekazały na piśmie także Cypr, Francja i Hiszpania. Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich, które podobnie oceniają sytuację na tych rynkach, aby przedłożyły swoje spostrzeżenia i wnioski na piśmie. Komisja Europejska zobowiązała się do dokonania analizy otrzymanych stanowisk pod kątem możliwości ich wdrożenia, a następnie do zaprezentowania swojej opinii na Radzie UE w marcu 2016 r. w kontekście ram legislacyjnych i finansowych.Polska aktywnie włącza się w te dyskusje i przekazała właściwym instytucjom w Unii Europejskiej wniosek zawierający szereg postulatów w zakresie wsparcia rynku wieprzowiny i mleka. Wśród postulatów Polski uwzględniono również wniosek o przyznanie rekompensat producentom świń w strefach objętych restrykcjami w związku z ASF z uwagi na powiększenie strefy objętej ograniczeniami i problemy ze sprzedażą świń – wyjaśnia biuro prasowe MRiRW.

Wśród postulatów znalazły się również: rozszerzenie siatki bezpieczeństwa, przyznanie rekompensat producentom w sektorach mleka i wieprzowiny, działania na rzecz zwiększenia limitu pomocy de minimis, sprawiedliwe dla producentów marże w łańcuchu żywnościowym, podjęcie działań w zakresie otwierania nowych rynków zbytu i zniesienia embarga. Wśród postulatów Polski znalazły się także wnioski o uzupełnienie wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2015 o pomoc na niwelowanie skutków dla gospodarstw rolnych w związku z utrzymującymi się trudnościami w sektorze mleka i wieprzowiny.