• Wymogi związane ze zwalczaniem ASF dla gospodarstw utrzymujących świnie na użytek własny zostały złagodzone od 10 maja br.
  • MRiRW podkreśla, że zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie mięso pochodzące ze świń ubitych na własny użytek musi być przeznaczone na własne, domowe potrzeby i nie może być wprowadzane do obrotu.
  • Liczba świń, które będą utrzymywane dla zaspokojenia potrzeb danego gospodarstwa, będzie więc ograniczona możliwościami konsumpcyjnymi tego gospodarstwa - wskazał resort rolnictwa.

Co do zasady należy przyjąć, że z punktu widzenia przeciętnego gospodarstwa domowego liczba świń przeznaczonych do chowu w celu produkcji mięsa na własny użytek wynosić może przeciętnie 10 sztuk w danym roku, przy czym dopuszcza się utrzymywanie w takim gospodarstwie lochy - wyjaśnił resort.

MRiRW zwróciło również uwagę, że część wymogów dot. zwalczania ASF nadal obowiązuje mimo złagodzenia przepisów. Chodzi m.in. o wymóg utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne. Konieczne jest także zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych.

Maty dezynfekcyjne obowiązkowe

Obowiązkowe jest też wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie. Maty te muszą być stale utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego - zaznaczył resort. W mocy pozostał także wymóg używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności. Ponadto karmienie świń musi się odbywać paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych.

MRiRW wskazało, że wszystkich rolników obowiązują także zakazy:

  • w zakresie karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów objętych ograniczeniami II i III;
  • wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i III;
  • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, produktów ubocznych z dzików;
  • obsługa świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub w odłowie takich zwierząt.

Bioasekuracja po nowemu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, obniżone wymagania dotyczą rolników utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny i polegają na zwolnieniu z niektórych wymagań. Tacy hodowcy nie muszą m.in. sporządzać spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki ani bieżącego aktualizowania tego spisu.

W rozporządzeniu, które weszło w życie od 10 maja br., odstąpiono również od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie. Nie ma też konieczności, by obsługą świń zajmowały się wyłącznie osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie. Do budynków, gdzie utrzymywane są świnie mogą wchodzić osoby postronne.

Odstąpiono od obowiązku stosowania przed obsługą świń środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF; nie jest obowiązkowe monitorowanie i zwalczanie gryzoni; nie ma obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa, a także przed wjazdami i wyjazdami z takich gospodarstw - czytamy w komunikacie resortu.

W myśl rozporządzenia przy uboju świń na użytek własny badanie laboratoryjne w kierunku ASF, dla wszystkich obszarów objętych ograniczeniami, będzie wykonywane tylko w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF (dotychczas w obszarze I i II - w przypadku podejrzenia, a w obszarze III - zawsze). Decyzja dotycząca konieczności wykonania takiego badania pozostanie w gestii organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Obniżone wymagania boasekuracyjne. Dla kogo?

Na obszarach wolnych od ASF obniżone wymagania dotyczą również gospodarstw utrzymujących świnie na własny użytek w sytuacji przemieszczenia świń z tego gospodarstwa do innego, w którym utrzymuje się świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny, jeżeli gospodarstwa te są położone na terenie tej samej lub sąsiedniej gminy.