Resort rolnictwa na swojej stronie internetowej przypomniał, że w sobotę (2 lipca) wejdą w życie przepisy rozporządzenia rządu, na mocy których wdrożony został mechanizm nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej skierowany do producentów świń utrzymujących lochy.

Jak wyjaśniono, wysokość pomocy to 80 zł do jednej sztuki świni urodzonej w gospodarstwie producenta od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Oznakowanie takich świń musi być jednak zgłoszone do ARiMR do do 15 lipca. Maksymalna kwota pomocy, jaka może zostać przyznana producentowi wynosi 160 tys. zł.

Resort poinformował, że wniosek o udzielenie pomocy finansowej producent świń składa raz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR. "Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń" - dodano.

Ministerstwo przestrzega, że w przypadku złożenia wniosku po 15 lipca, nie będzie wszczynane postępowanie o przyznanie pomocy. "Ponadto w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o udzielenie pomocy, przez tego samego producenta świń, rozpatrzeniu podlega wyłącznie pierwszy z tych wniosków, przy czym o kolejności tych wniosków decyduje data wpływu do Agencji" - wyjaśniono.