Temat wsparcia producentów żywca wieprzowego poszkodowanych przez występowanie w naszym kraju wirusa afrykańskiego pomoru świń wzbudził szczególnie dużo emocji podczas tegorocznej konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”. Od obecnych na spotkaniu rolników słyszeliśmy wiele krytycznych uwag na temat systemu wsparcia poszkodowanych producentów. Aby uzyskać aktualny obraz dotychczas podjętych działań mających na celu pomoc poszkodowanym producentom, wysłaliśmy w tej sprawie zapytanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego treść publikujemy poniżej:

„Producentom świń z obszarów dotkniętych ASF przyznano pomoc w ramach następujących mechanizmów wsparcia finansowego:

1. Nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny

Wsparcie realizowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny (Dz.U. z 2014 r. poz. 460, z późn. zm.) wdrażającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 324/2014 z dnia 28 marca 2014 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz. Urz. UE L 95 z 29.03.2014, str. 24).

Pomocy udzielano producentom świń prowadzącym chów świń w gospodarstwach położonych na obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF, wymienionych w załącznikach do decyzji wykonawczych 2014/100/UE lub 2014/134/UE lub w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/178/UE.

Pomocy udzielano w odniesieniu do loch o masie co najmniej 160 kg oraz innych świń o masie co najmniej 50 kg, które zostały ubite w okresie 26.02.2014 – 25.05.2014.

Liczba złożonych wniosków: 1 448.

Liczba decyzji o przyznaniu pomocy: 1 443.

Kwota wypłaconych środków: 6 855 395,99 zł.

2. Nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

Wsparcie realizowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz. U. poz. 1166, z późn. zm.) wdrażającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. UE L 92 z 06.04.2017, str. 41)

Liczba złożonych wniosków: 204.

Liczba decyzji o przyznaniu pomocy: 97.

Kwota wypłaconych środków: 495 545,34 zł.

3. Pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

Wsparcie realizowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 499, z późn. zm.) wdrażającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016, str. 10).

Pomocy udzielono w formie:

a) częściowej refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego ras mięsnych (obszar objęty pomocą: część I, II i III załącznika do decyzji 2014/709)

Liczba złożonych wniosków: 11.

Liczba decyzji o przyznaniu pomocy: 9.

Kwota wypłaconych środków: 141 500 zł.

b) częściowej refundacji kosztów zakupu loszek lub knurów hodowlanych (obszar ASF i wolny od ASF)

Realizacja na terenie województw dotkniętych ASF:

Liczba złożonych wniosków: 94.

Liczba decyzji o przyznaniu pomocy: 78.

Kwota wypłaconych środków: 638 700 zł.

c) rekompensat z tytułu niższych niż rynkowe cen sprzedaży świń za okres od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. (obszar objęty pomocą: część II i III załącznika decyzji 2014/709 i decyzje 2016/1367 i 2016/1406).

Liczba złożonych wniosków o pomoc: 2 653.

Liczba decyzji przyznających pomoc: 2 025.

Łączna kwota wypłaconych środków: 23 525 511,69 zł.

4. Pomoc z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny dla posiadaczy świń utrzymujących nie więcej niż 50 świń

Wsparcie realizowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2272) wdrażającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1536 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie środka nadzwyczajnego w formie pomocy gospodarstwom utrzymującym nie więcej niż 50 świń i znajdującym się na określonych obszarach Polski w przypadku wstrzymania produkcji wieprzowiny z powodu nowych wymagań związanych z afrykańskim pomorem świń (Dz. Urz. UE L 234 z 12.9.2017, str. 1).

Liczba złożonych wniosków o pomoc: 1 584.

Liczba decyzji przyznających pomoc: 1 448.

Łączna kwota wypłaconych środków: 5 557 130,00 zł."