Wnioski i wytyczne przygotowane przez ekspertów z branży dotyczyły m.in.: bioasekuracji w gospodarstwach trzody chlewnej, programu działań w przypadku drastycznego pogorszenia się sytuacji w zakresie występowania ASF na wypadek pojawienia się choroby na terenach intensywnej hodowli trzody chlewnej, likwidacji szarej strefy w obszarze produkcji świń, czy też zmiany w wieloletnich planach łowieckich.

O wszystkich postulatach, zebranych przez KZP-PTCh od przedstawicieli branży mięsnej pisaliśmy tutaj.>>>>>>>

>>>>>>>Pakiet działań potrzebny do wdrożenia przy walce z ASF

W załączniku prezentujemy pełną odpowiedź MRiRW, do której Krajowy Związek Pracodawców i Producentów Trzody chlewnej zdążył się już ustosunkować.

Oto wnioski KZP-PTCh z tej wymiany informacji:

1. MRiRW zgodziło się, że bioasekurecja na terenie całego kraju jest niezbędnym elementem walki z ASF. Dla gospodarstw, które nie będą w stanie przystosować się do nowych wymagań będą przyznawane rekompensaty oraz inne rodzaje pomocy: (i) "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” w wysokości do 100 tys. zł; (ii) restrukturyzacja małych gospodarstw do 60 tys. zł; (iii) premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej do 100 tys. zł; (iv) PROW 2014-2020.

2. Chętnie poznalibyśmy szczegóły „mapy drogowej” opracowanej przez GLW w zakresie zwalczania ASF

3. Poznanie faktycznych przyczyn zakażenia stad ASF jest nieodzowne, gdyż pozwala na zabezpieczenie zdrowych stad przed wtargnięciem wirusa. Wprowadzanie do stad zwierząt o nieznanym statusie zdrowotnym jest konkretnym stwierdzeniem. Enigmatyczne stwierdzenie, że przyczyną zakażenia był niedostateczny poziom bioasekuracji nie pozwala na wyciągniecie wniosków na przyszłość.

4. Należy się cieszyć z faktu podjęcia współpracy Inspekcji Weterynaryjnej z Policją oraz Inspekcją Transportu Drogowego w celu eliminowania przypadków przemieszczania świń bez wymaganych świadectw zdrowia. Ministerstwo nie jednak podziela naszego postulatu dotyczącego nakazowego uboju na potrzeby własne w zarejestrowanych rzeźniach.

5. MRiRW twierdzi, że odszkodowania za zabicie zwierząt z powodu likwidacji stada wypłacane są niezwłocznie (poza jednym przypadkiem).

6. MRiRW skierowało prośbę do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zobowiązanie wojewodów do uwzględnienia w poszczególnych częściach budżetu województw wydatków umożliwiających podwyższenie wynagrodzeń w 2019 r. dla pracowników powiatowych i wojewódzkich inspektoratów weterynarii. Ponadto skierowano rekomendację do Ministra Finansów dotyczącą zabezpieczenia środków finansowych na stworzenie nowych etatów w Inspekcji Weterynaryjnej oraz podniesienia uposażeń dla zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej, w ramach nowelizacji ustawy budżetowej na 2018 r.

7. Zasugerowano Ministrowi Środowiska redukcję zagęszczenia dzika do poziomu 0,1 os/km2 do dnia 31 marca br. oraz zmodyfikowania w tym zakresie wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Główny Lekarz Weterynarii już wcześniej wydał stosowne polecenia właściwym wojewódzkim lekarzom weterynarii w zakresie realizacji strategii polowań „od czoła przypadku”.

8. MRiRW stwierdziło, że w ostatnim czasie do Głównego Inspektoratu Weterynarii nie wpływały informacje z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach o niskiej jakości próbek przesyłanych do badań laboratoryjnych przez terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej.

9. Rozporządzenie 2016/429 stwarza możliwość stosowania systemu kompartmentów w odniesieniu do innych gatunków zwierząt i chorób. Szczegółowe przepisy dotyczące uznawania i zatwierdzenia kompartmentów oraz wymagania, które będą dotyczyły tego zagadnienia, zostaną określone w aktach wykonawczych do rozporządzenia 2016/429, które wejdzie w życie 21 kwietnia 2021 roku. MRiRW jest otwarte na propozycje i uwagi dotyczące opracowywania procedur tworzenia kompartmentów na terenie Polski, celem wypracowania jak najlepszych rozwiązań.