Pod koniec zeszłego tygodnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia dotyczącego wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia produkcji zwierzęcej. Nowe obostrzenia mają na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania chorób zakaźnych zwierząt. Projekt rozporządzenia zawiera w sobie dotychczas obowiązujące przepisy, takie jak:

- zapewnienie odpowiedniego miejsca do przechowywania środków dezynfekcyjnych

- zapewnienie odpowiedniego miejsca do składowania obornika

- wydzielenie miejsca na przechowywanie leków

- stosowanie na terenie gospodarstwa wyłącznie przeznaczonej do tego odzieży ochronnej

- stosowanie mat, lub niecek dezynfekcyjnych przy wejściu i wjeździe na teren gospodarstwa

- posiadanie środków dezynfekujących w ilości pozwalającej na przeprowadzenie doraźnej dezynfekcji

- prowadzenie w obiektach regularnej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

Rozporządzenie wprowadza jednak również nowe wymagania, do których należy:

- zapewnienie wydzielonego miejsca na składowanie padłych zwierząt

- wykorzystywanie narzędzi do obsługi zwierząt wyłącznie w jednym gospodarstwie

- prowadzenie ewidencji

            - pojazdów do przewozu zwierząt i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, ściółki i pasz wjeżdżających i wyjeżdżających z gospodarstwa

            - wejść do pomieszczeń w których przebywają zwierzęta.

- zabezpieczenie obiektów inwentarskich przed dostępem zwierząt domowych

- prowadzenie w obiektach regularnej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

Jak czytamy w uzasadnieniu przytoczonego rozporządzenia, zmiany mają na celu rozszerzenie dotychczas obowiązujących przepisów, tak aby skuteczniej chroniły one stada przed chorobami zakaźnymi. Według resortu rolnictwa, wprowadzone zmiany nie będą generowały dla rolników większych kosztów.