Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Główny Lekarz Weterynarii mając na względzie sytuację związaną z terminowym wykonywaniem badań w kierunku ASF przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz możliwość wykonywania badań w tym zakresie w innych laboratoriach wskazał Zakłady Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Krośnie i w Warszawie (Oddział Terenowy w Siedlcach) do przystosowania do wykonywania badań w kierunku ASF.

Laboratoria zostaną poddane badaniom biegłości, których organizatorem będzie Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz wizytom kontrolnym przeprowadzonym przez przedstawicieli ww. Instytutu, niezbędnym do uzyskania opinii odnośnie kompetencji do podjęcia badań w kierunku ASF.

Dodatkowo personel laboratoryjny Zakładów Higieny Weterynaryjnej zostanie przeszkolony z zakresu laboratoryjnej diagnostyki ASF w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Ponadto Główny Lekarz Weterynarii wyznaczył Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli do badań diagnostycznych, serologicznych i molekularnych w zakresie ASF i ww. laboratorium może w trybie natychmiastowym przejąć część badań, jeżeli będzie taka konieczność.

Nie udało nam się uzyskać informacji, jaki będzie koszt dostosowania i włączenia dodatkowych laboratoriów do przeprowadzania analiz pod kątem ASF.