Nie od dziś budowa nowych obiektów inwentarskich, szczególnie tych o towarowej skali produkcji, jest problemem, który czasami potrafi skłócić społeczność wiejską. Dotychczas liczono, że nowy projekt Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego usprawni ścieżkę inwestorów planujących powiększenie skali produkcji, jednak jak czytamy w komunikacie KZP-PTCH obecne problemy nie zostały rozwiązane, a w niektórych przypadkach sytuacja uległa pogorszeniu.

KZP-PTCH zwraca uwagę, że - KUB nie rozwiązuje żadnych problemów związanych z lokalizacją nowych chlewni towarowych. W przypadku inwestycji powyżej 210 DJP sytuacja się pogorszy, gdyż wobec braku planów w większości gmin w Polsce lokalizacja ferm powyżej 210 DJP praktycznie zostanie zatrzymana. Problemy, polegające na blokowaniu inwestycji przez wójtów, czy burmistrzów niechętnych rozwojowi produkcji trzody chlewnej, pozostają dalej nierozwiązane. Włodarze samorządowi niechętnie podchodzą do konfliktogennych postępowań związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej na ich terenie i często odmawiają wydania decyzji o warunkach zabudowy pod byle pretekstem. 

Nowy projekt KUB przewiduje możliwość lokalizacji inwestycji inwentarskich na podstawie decyzji o warunkach zabudowy tylko dla inwestycji nieuznanych za przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli do 210 DJP. Lokalizacja ferm powyżej 210 DJP, będzie możliwa na podstawie uchwalonych planów miejscowych.

Kodeks przewiduje dostosowanie wymagań formalnych do poszczególnych kategorii inwestycji rosnących wraz z kategorią inwestycji:

  • kategoria trzecia - budynki inwentarskie do 70 m2;
  • kategoria czwarta – budynki inwentarskie od 70 m2 do 250 m2 zaliczane będą do kategorii czwartej;
  • kategoria piąta – budynki inwentarskie powyżej 250 m2.

Inwestor przed rozpoczęciem realizacji inwestycji będzie zobowiązany sporządzić projekt budowlany, a następnie uzyskać zgodę inwestycyjną. W przypadku budynków inwentarskich zaliczanych do kategorii trzeciej i czwartej zgoda inwestycyjna w określonych przypadkach będzie mogła być udzielana milcząco. Obiekty w kategorii trzeciej będą zwolnione z obowiązku uzyskania zgody na użytkowanie.

Obiekty inwentarskie zaliczone do kategorii czwartej i piątej będą wymagały uzyskania zgody na użytkowanie, jednak kontrola przeprowadzana przez organ nadzoru budowlanego na etapie uzyskania zgody na użytkowanie w przypadku kategorii czwartej będzie fakultatywna.

W przypadku budynków inwentarskich o powierzchni całkowitej powyżej 250 m2 (kategoria piąta) zarówno zgoda inwestycyjna, jak również zgoda na użytkowanie będą mogły być wydane wyłącznie w formie decyzji administracyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi KUB.