Na prośbę organizacji rolniczych najbliższe posiedzenie Zespołu ds. Debaty Publicznej poświęcone zostanie tematowi tzw. „ustawy odorowej”.

Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej to kolejna organizacja, która ponownie przedstawia swoje obawy w zakresie wprowadzenia w życie proj. ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

Organizacja podkreśla, że projekt ustawy nie jest jeszcze właściwie dopracowany i przemyślany, dlatego planowane wejście w życie ustawy w lipcu br., to termin zbyt pośpieszny. W opinii PZRZBPTCH projekt posiada też istotne luki prawne oraz stwarza realne zagrożenie dla interesów rodzinnych gospodarstw rolnych, znacznie krępując lub nawet uniemożliwiając prawidłowy rozwój w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich.

Związek zwraca tu uwagę na niejasność terminów użytych w ustawie. A jednym z nich jest tzw. uciążliwość zapachowa opisana w akcie jako „stan dyskomfortu subiektywnie odczuwalny przez człowieka w sferze fizycznej i psychicznej”. Tak szeroko określony termin budzi liczne wątpliwości interpretacyjne. – Ustawodawca bowiem przy uwzględnieniu rodzaju planowanego przedsięwzięcia, jego wielkości, miejsca lokalizacji w tym parametrów geograficzno-środowiskowych, winien w sposób transparentny określić stopień dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników odorowych kwalifikujących inwestycję do odpowiedniej skali ryzyka uciążliwości zapachowej – czytamy uwagach Związku, przesłanych do Ministerstwa Środowiska.

Dodatkowo, w piśmie PZRZBPTCH wraca temat braku ujęcia w ustawie innych obiektów przemysłowych, które często generują jeszcze bardziej uciążliwe odory niż te pochodzące z obiektów inwentarskich.

Związek żąda też ustawowej gwarancji dla obszarów wiejskich, które mają pozostać miejscem w głównej mierze przeznaczonym do produkcji żywności, tj. uprawy roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.

-Wiodąca rola produkcji rolnej na wsi powinna być utrwalona poprzez wprowadzenie zapisu, iż osoba, która chce wybudować budynek mieszkalny w bliskim sąsiedztwie gospodarstw rolnych oraz gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej powinna złożyć oświadczenie, że godzi się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowych związanych z tą działalnością - czytamy w piśmie.

W załącznikach pełna treść dokumentów.