W woj. lubuskim skontrolowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne w Międzyrzeczu i Nowej Soli oraz dwa powiatowe inspektoraty weterynarii - w Międzyrzeczu i Nowej Soli. Badaniami kontrolnymi objęto lata 2011-2013.

Kontrola NIK wykazała poważne nieprawidłowości w powiecie międzyrzeckim. Stwierdzono, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nierzetelnie sprawował bieżący nadzór sanitarny nad fermami zwierząt. - Zaniechano bowiem jakichkolwiek kontroli w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w objętych nadzorem fermach zwierząt - powiedział Szafrański.

Dodał, że w tym powiecie nie można było ustalić ile ferm i jakie znajdowały się pod nadzorem powiatowej stacji Sanepidu. Baza danych o podmiotach nadzorowanych przez PSSE obejmowała 758 podmiotów, a w rzeczywistości podmiotów będących pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu było kilka tysięcy, w tym fermy zwierząt. Liczby ferm z powodu nierzetelnie prowadzonej ewidencji nie można było jednak ustalić.

Zdaniem NIK, pomimo braku skarg, powiatowy Sanepid powinien cyklicznie kontrolować fermy na podległym mu terenie, z uwagi na ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko i ludzi. PPIS w Międzyrzeczu zobowiązał się we współpracy z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Międzyrzeczu zaktualizować dane i objąć fermy stałą kontrolą.

Według NIK wzorem dla powiatu międzyrzeckiego może być nowosolski, gdzie odpowiednie instytucje rzetelnie prowadziły ewidencje i kontrolowały fermy zwierząt: wielkoprzemysłowe fermy trzody chlewnej i drobiu czy zwierząt futerkowych.

Z kolei w przypadku Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze kontrolerzy NIK stwierdzili, że instytucja ta nie zawsze sprawdzała, czy właściciele ferm wykonują wcześniej nałożone przez kontrolerów zadania.

Oprócz woj. lubuskiego kontrole przeprowadzono w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i wielkopolskim, łącznie w pięciu wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska, ośmiu powiatowych inspektoratach weterynarii, ośmiu powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Kontrola została przeprowadzona także w Ministerstwie Środowiska, Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Głównym Inspektoracie Weterynarii.