Do sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druk 2152). Jedna ze zmian zapisana w tym projekcie dotyczy ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, a dokładniej art. 7, w którym to zmieniono podstawy prawne do wydawania decyzji lub podejmowania czynności przez powiatowego lekarza weterynarii (PLW) albo urzędowego lekarz weterynarii (ULW) z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii. Od czerwca źródłem prawa będą przepisy: rozporządzenia nr 999/2001, rozporządzenia nr 852/2004, rozporządzenia nr 853/2004, rozporządzenia 2015/1375, rozporządzenia 2017/625. Ostatni akt prawny to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, które Polska musi wdrożyć do polskiego prawa. 

Pilna zmiana prawa

 Minister rolnictwa i rozwoju wsi w związku trwającymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii. Chodzi o to by rozporządzenie było gotowe na dzień wejścia w życie (to jest 1 czerwca 2022 roku) powyższej ustawy, bowiem problematyka nim uregulowana dotyczy istoty produkcji zwierzęcej. Inaczej pisząc gdyby nie było rozporządzenia w dniu wejścia w życie ustawy to ani powiatowy lekarz weterynarii ani urzędowy lekarz weterynarii nie mogliby wykonywać swoich obowiązków. W efekcie produkcja zwierzęca zostałaby wstrzymana.

Nowe obowiązki lekarzy

 Przedstawiony przez ministra rolnictwa projekt rozporządzenia nie jest całkowicie nową legislacją. Jest on kontynuacją unijnej linii prawodawczej w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. W związku z tym wiele przepisów projektowanego rozporządzenia nie uległo zmianie w porównaniu z przepisami uchylanego rozporządzenia (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2016 r. poz. 874)).

 Jak w uzasadnieniu wyjaśnił minister rolnictwa wprowadzane zmiany – niezależnie od nowości – mają charakter porządkowy lub doprecyzowują obecnie obowiązujące przepisy w związku z wejściem w życie innych przepisów prawa, np. przepisów dotyczących możliwości funkcjonowania tzw. rzeźni rolniczych.

 Przykładowo minister rolnictwa w projekcie proponuje wprowadzenie przepisów zezwalających na stosowanie w Polsce odstępstwa przewidzianego w przepisach rozporządzenia nr 999/2001, dotyczącego:

1.     usuwania w zakładach rozbioru mięsa rdzenia kręgowego w przypadku owiec i kóz poddanych ubojowi w wieku powyżej 12. miesiąca życia lub mających stały siekacz wyrżnięty z dziąsła;

2.     oddzielania w zakładach rozbioru mięsa – mięsa od głowy u bydła poddanego ubojowi w wieku powyżej 12. miesiąca życia.

 W projekcie przewiduje się, że powiatowy lekarz weterynarii, na wniosek podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, będzie mógł wydać decyzję administracyjną, zezwalająca na usuwanie rdzenia kręgowego w przypadku owiec i kóz poddanych ubojowi w wieku powyżej 12. miesiąca życia lub mających stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, w zakładach rozbioru mięsa, a także na oddzielania mięsa od głowy u bydła poddanego ubojowi w wieku powyżej 12. miesiąca życia w zakładach rozbioru mięsa, pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia skażenia mięsa tkanką ośrodkowego układu nerwowego, a w tym drugim przypadku – że zostaną spełnione dodatkowe wymagania określone w ust. 9 załącznika V do rozporządzenia nr 999/2001.

  

Inne zmiany wprowadzone w projektowanym rozporządzeniu 

1.     Doprecyzowano, że decyzje administracyjne wydawane przez powiatowego lekarza weterynarii dotyczą załącznika III w sekcji I w rozdziale II w ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 853/2004, jak również proponuje się, żeby decyzje te były wydawane na wniosek podmiotu, a nie jak dotąd z urzędu.

 2.     Dodano możliwość transportu do innego zakładu głów niezawierających materiału szczególnego ryzyka, których nie poddano oskórowaniu lub sparzeniu i usunięciu sierści.

 3.     Wskazano możliwość uboju w gospodarstwie pochodzenia bydła domowego, z wyjątkiem bizonów, świń lub zwierząt gospodarskich nieparzystokopytnych – w przypadku o którym mowa w  załączniku III w sekcji I w rozdziale VIa rozporządzenia nr 853/2004.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że urzędowy lekarz weterynarii niebędący pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej przesyła powiatowemu lekarzowi weterynarii kopie decyzji administracyjnych wydanych w sprawach we wskazanych (np. udzielenia zgody na poddanie zwierząt ubojowi w rzeźni albo zakazu transportu zwierząt z gospodarstwa do rzeźni na podstawie przepisów odpowiednich unijnych rozporządzeń), nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich wydania.