Obowiązek dywersyfikacji upraw, który jest jednym z filarów „zazielenienia” sprawił, że w obecnym sezonie zwiększyło się zainteresowanie rolników uprawą roślin strączkowych, zwłaszcza grochu i łubinów. Wkrótce na rynku pojawią się pewne ilości tych pasz, warto zatem przypomnieć możliwości zastosowania nasion grochu w żywieniu świń.


Do stosowania w żywieniu trzody nadają się biało kwitnące formy grochu. Odmiany o kwiatach kolorowych zawierają w swoim składzie znaczną ilość tanin, co sprawia, że ich udział w żywieniu trzody świń jest marginalny. Spośród roślin strączkowych uprawianych w Polsce groch cechuje się najniższym udziałem związków antyżywieniowych. W odróżnieniu od łubinu, nasiona grochu nie zawierają szkodliwych alkaloidów, a udział wspomnianych wyżej tanin i inhibitorów proteaz jest w obecnie uprawianych odmianach grochu wyraźnie niższy niż w przypadku pozostałych gatunków roślin strączkowych. Mimo to niewłaściwe ich zastosowanie może być dla zwierząt szkodliwe, warto zatem wspomnieć o kilku zasadach, których przestrzeganie zapewni optymalne pr


Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że nasiona grochu nie nadają się zbytnio do stosowania w żywieniu prosiąt i warchlaków. Przewód pokarmowy młodych zwierząt nie jest, bowiem jeszcze w pełni rozwinięty i zastosowanie nasion grochu może odbić się negatywnie na przyrostach zwierząt. Niewielkie dawki (<5 proc) można stosować w żywieniu warchlaków, ale zastosowanie nasion grochu lepiej rozpocząć w I fazie tuczu. Stosowanie omawianego surowca należy rozpocząć stopniowo: jego udział w paszy najpierw powinien wynosić wspomniane 5 proc. a następnie można go systematycznie zwiększać. W mieszankach przeznaczonych na pierwszą fazę tuczu można stosować udział nasion grochu sięgający 10 proc, a w paszach dla starszych tuczników do 15 proc. Groch zastosować można również w żywieniu loch. Polskie Normy Żywienia Świń określają maksymalny udział grochu w paszach dla macior na poziomie 10 proc składu paszy.


Na koniec warto wspomnieć o wartości białka grochu – zawiera ono dość dużo lizyny, jednak ubogie jest w aminokwasy siarkowe. Warto, zatem nasiona grochu stosować łącznie z paszami rzepakowymi, które zawierają znaczne ilości metioniny. Poziom aminokwasów warto uzupełnić przy udziale odpowiednio dobranego premiksu.