Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, musi posiadać tzw. „pozwolenie zintegrowane na korzystanie ze środowiska" na prowadzenie produkcji.

Celem systemu pozwoleń zintegrowanych jest doprowadzenie do znaczącej i systematycznej poprawy stanu środowiska, a jednocześnie zapobieganie przemieszczaniu tzw. brudnych technologii do krajów, regionów czy nawet gmin, gdzie wymogi ochrony środowiska byłyby łagodniejsze niż w innych regionach Unii. Jednolite prawo w krajach Wspólnoty zapewnia równą ochronę srodowicka, w każdym z krajów Wspólnoty.

Ferma świń produkująca na dużą skalę nie może obyć się bez planu nawożenia wykonywanego co roku. Plan jest opracowywany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb.

Warunek często utrudniający praktyczne funkcjonowanie ferm, to konieczność zagospodarowania, co najmniej 70 proc. gnojowicy na użytkach rolnych, których posiadaczem jest i na których prowadzi uprawę roślin właściciel fermy. Pozostałe 30 proc. gnojowicy może zostać zbyte poza gospodarstwem.

Zbiorniki na gnojowicę muszą umożliwiać magazynowanie co najmniej czteromiesięcznej produkcji gnojowicy.

Pozwolenia Zintegrowane zatwierdzane są przez wielobranżowy zespół pracowników urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego. Plany nawożenia wykonują osoby kompetentne, a są zatwierdzane przez Okręgowe Stacje Chemiczno - Rolnicze.

Jak informuje Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej - warunkiem zatwierdzenia do realizacji Planu Nawożenia jest coroczne regularne wykonywanie testów ziemi uprawnej na azot mineralny oraz raz na 4 lata wykonywane badania gleby na zawartość potasu, fosforu i magnezu oraz pH. Właściciel gnojowicy jest zobowiązany do wykonywania testów oraz Planów Nawożenia również dla gospodarstw, którym udostępnia 30 proc. produkowanej gnojowicy. Niezależnie od badań gleby właściciel stada świń musi co roku wykonać analizę składu gnojowicy.

Wykowywanych jest kilka -kilkanaście prób gnojowicy na zawartość suchej masy, pH, azotu, potasu, fosforu, magnezu i wapnia. Badania gleby i gnojowicy są przeprowadzone przez Okręgowe Stacje Chemiczno - Rolnicze.

Próby do badań pobiera urzędowy próbobiorca wskazany przez Stacje. Nadzorowi i kontroli podlegają także zbiorniki magazynujące gnojowicę.

Próby i badania wykonywane są dwa razy w roku. Zakres badań obejmuje: odczyn, przewodność elektryczną właściwą, wodorowęglany, zasadowość, ogólny węgiel organiczny, amoniak, azotany, azotyny, fosforany, chlorki, siarczany, sód, potas, wapń, magnez, azot amonowy, azot azotany, azot azotynowy.

Właściwe służby wykonują także okresowe badania cieków wodnych znajdujących się w rozłogu uprawianych pól lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego rozłogu. O wynikach tych badań producent trzody jest informowany jedynie wówczas gdy wyniki te są niewłaściwe.

Warto pamiętać, że powyższe działania, procedury i kontrole nie są obojętne dla portfela właściciela fermy. Koszty tych działań ponosi producent trzody chlewnej i stanowią one sporą pozycję w strukturze ogólnych kosztów produkcji wieprzowiny.