• 18 sierpnia weszło w życie rozporządzenie zezwalające na krzyżowe skarmianie przetworzonego białka zwierzęcego
  • Teoretycznie wspomniane pasze stosować można będzie od 7 września, jednak zdaniem przedstawicieli Związku Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego, czeka nas jeszcze wiele miesięcy, zanim zakłady paszowe wypracują standardy bezpiecznego stosowania tych komponentów
  • Zdaniem przedstawicieli organizacji, sukces w ponownym wdrożeniu pasz zwierzęcych będzie zależał przede wszystkim od  konkurencyjności cenowo-jakościowej względem innych pasz białkowych

O wejściu w życie opisanych wyżej zmian poinformował nas Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego. Jak czytamy w udostępnionym przez organizację komunikacje, ustanowiony 20 lat temu bezwzględny zakaz skarmiania zwierząt białkami pochodzenia zwierzęcego został złagodzony między innymi z powodu uznania krajów UE jako obszarów nikłego ryzyka wystąpienia BSE (tzw, gąbczastej encefalopatii mózgu), za wystąpienie której obwiniano właśnie stosowanie pasz pochodzenia zwierzęcego. Najnowsze opinie naukowe świadczą o tym, że ryzyko przenoszenia BSE z innych zwierząt niż przeżuwacze na zwierzęta nie będące przeżuwaczami jest znikome. Do tego według KE dopuszczenie skarmiania wspomnianych pasz będzie krokiem do zwiększenia samowystarczalności UE pod względem pasz białkowych. W konsekwencji zdecydowano na dopuszczenie krzyżowego skarmiania przetworzonego białka zwierzęcego (PAP) w żywieniu drobiu (białko wieprzowe) i trzody chlewnej (białko drobiowe).

Jakie pasze zwierzęce można będzie stosować?

 Przedstawiciele Związku Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego zwracają jednak uwagę na to, że ostatnie zmiany nie przywracają stanu sprzed wprowadzenia zakazu paszowego w 2001 roku:

 „Prawo nadal utrzymuje bezwzględny zakaz karmienia zwierząt gospodarskich mączkami mięsno kostnymi wytwarzanymi z mat. kat I i II oraz  jakimikolwiek białkami przeżuwaczy. Jedynie  przy zachowaniu ściśle ustanowionych obostrzeń dopuszcza ona krzyżowe skarmianie przetworzonych bezpiecznymi metodami białek nieprzeżuwaczy: drobiowymi - trzody chlewnej i trzodowymi – drobiu” – czytamy w komunikacie organizacji.

Od kiedy można stosować przetworzone białko zwierzęce?

W sensie prawnym krzyżowe skarmianie przetworzonego białka zwierzęcego dopuszczalne będzie od 7 września b.r.. W praktyce jednak czego nas wiele miesięcy, a być może również i lat w czasie których firmy paszowe i producenci zwierząt będą musieli wypracować standardy wykluczające możliwość zanieczyszczenia paszy innymi produktami pochodzenia zwierzęcego, których nawet śladowa zawartość w paszy nie będzie dopuszczalna:

 „Dla zobrazowania istoty pojawiającego się problemu wystarczy wskazać na to, że zarówno w zakładach przetwarzających produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego jak i zakładach paszowych produkcja musi być zorganizowana w takie ciągi (linie) technologiczne, które wykluczą możliwość zanieczyszczeń białek jednego gatunku zwierząt (np. drobiu) białkiem innego gatunku (np. trzody chlewnej).  Te same w nowym stanie prawnym restrykcje będą wymagane na etapie żywienia, w którym drobiu nie będzie można karmić paszami ze śladowymi chociażby komponentami białka drobiowego, a trzody chlewnej paszami z nawet znikomą  zawartością białka wieprzowego.” – czytamy w komunikacie ZPPU

Rewolucja w żywieniu zwierząt? 

 Organizacja studzi również opinie mówiące o tym, że dopuszczenie do skarmiania przetworzonego białka zwierzęcego będzie rewolucją w żywieniu zwierząt:

 „Od szeregu lat w przemyśle paszowym toczy się polemika dotycząca tego czy wcześniej planowane, a obecnie wyżej przywołanym aktem prawnym wprowadzone złagodzenie, jest dla tej branży oczekiwanym oraz szansą na wzbogacenie produktowej oferty rynkowej i po-prawienie ekonomiczności produkcji pasz. Z powszechnie dostępnych wypowiedzi przedstawicieli tej branży wieje głębokim sceptycyzmem.  Wbrew powszechnym opiniom hodowców i wielu ekspertów beneficjentem tego nie  będzie też utylizacja, która nie produkuje gotowych pasz, a jedynie do przemysłu paszowego będzie dostarczała przetworzone białko zwierzęce jako komponenty do nich. Bez zapotrzebowania przemysłu paszowego na nie zakłady przetwórcze nadal  będą zdane na obecne rynki jego zbytu.” – czytamy w stanowisku organizacji.

 Ile białka zwierzęcego produkuje Polska? 

Jak informuje ZPPU, w 2020 roku branża utylizacyjna zagospodarowała 1,573 miliona ton produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 3. Wyprodukowano z nich niespełna 350 tys. ton przetworzonego białka zwierzęcego. Spośród tej puli główne kierunki wykorzystania to eksport poza kraje UE (ponad 120 tys. ton), eksport do krajów UE (blisko 105 tys. ton), a także produkcja karm dla zwierząt towarzyszących (ponad 85 tys. ton) i cele techniczne (ponad 27 tys. ton).

 „Zważywszy na powyższe, ewentualne wykorzystanie przetworzonych białek zwierzęcych do produkcji pasz i krzyżowego stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich w ostateczności będzie uzależnione od konkurencyjności cenowo-jakościowej pasz wytworzonych z komponentami przetworzonego białka zwierzęcego zastępującego (uzupełniającego) w paszach dotychczas stosowane białka pochodzenia roślinnego. Realizacja tego będzie jedynie możliwa przy wzajemnym uznaniu preferencji żywieniowych konsumentów, potrzeb i interesów hodowców, zakładów paszowych i zakładów utylizacyjnych wytwarzających przetworzone białko zwierzęce. Jaki tego będzie rozmiar, efekt gospodarczy, zdrowotny i środowiskowy, okaże nieodległa przyszłość.” – czytamy w komunikacie