Próbki krwi w kierunku ASF są pobierane od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia.

Jak informuje GLW wytyczne opisujące sposób biologicznego zabezpieczenia fermy świń, składają się z dokumentu bazowego zawierającego wymagania w zakresie:

- statusu zdrowotnego gospodarstwa i jego otoczenia w kontekście ASF,
infrastruktury gospodarstwa, w tym podziału fermy na tzw. strefę czystą i brudną,

- zarządzania na fermie zwierzętami, ludźmi, paszami, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego itp.,

- prowadzonej dokumentacji oraz wzoru protokołu kontrolnego, stanowiącego  integralną część przedmiotowych wytycznych. Dokument ten wraz z protokołem zawiera istniejące wymagania w zakresie bioasekuracji wynikające z dotychczasowych przepisów oraz nowe dodatkowe zasady do dobrowolnego wdrożenia.  

Największe ryzyko występowania ognisk ASF

Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę wykonywanych badań laboratoryjnych próbek pobranych od świń przed przemieszczeniem poza obszary wymienione w części II i III decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE, wskazówki w dokumentach unijnych między innymi takimi jak „Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation” rewizja 3, a także działania w zakresie zwalczania tej choroby w Polsce, które wskazują, że najbardziej ryzykownym okresem w roku z punktu widzenia możliwości przenikania wirusa ASF do gospodarstw jest okres od początku czerwca do końca października, należy uznać, że spełnienie wymagań opisanych w nowo wypracowanym dokumencie powinno umożliwić przyznanie odstępstwa od konieczności pobierania próbek krwi do badań przed przemieszczeniem przez cały rok kalendarzowy. 

Natomiast w okresie od listopada do końca maja odstępstwo od wykonywania badań laboratoryjnych przy przemieszczeniu świń z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia, może być przyznawane na podstawie spełniania obligatoryjnych, podstawowych wymagań weterynaryjnych zawartych w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.