Jak dowiadujemy się z komunikatów na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego, zarząd organizacji wystąpił do premiera, ministra środowiska, ministra rolnictwa i ministra spraw wewnętrznych z zapytaniami, dotyczącymi działalności myśliwych w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii koronawirusa. Myśliwi zadali rządzącym dwa pytania: czy ograniczenia dotyczą także osób uczestniczących w odstrzale sanitarnym dzików, oraz czy zakaz przemieszczania obejmuje również myśliwych, w przypadku dokonywania szacowania szkód łowieckich.


Oficjalnych stanowisk wspomnianych resortów jeszcze nie ma. PZŁ jednak uważa, że odstrzał sanitarny jest istotnym powodem do opuszczania domu. Swoje stanowisko w tej kwestii związek zawarł w opublikowanym oświadczeniu: „Do czasu zajęcia stanowiska rządu w sprawie możliwości wykonywania polowań i szacowania szkód łowieckich w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 r. , wobec ogromnej ilości pytań jakie do nas spływają informujemy, że odstrzał sanitarny, wspierający polskie rolnictwo, a zwłaszcza walkę z epidemią ASF, jest istotnym powodem do opuszczania domu. Obowiązek taki nakłada na nas między innymi specustawa ASF, która została uchwalona w styczniu bieżącego roku.”


PZŁ zaznacza jednak, że przy prowadzeniu polowań myśliwi muszą przestrzegać rygorów, dotyczących zarówno bioasekuracji związanej ze zwalczaniem ASF, jak i zaleceń na czas pandemii koronawirusa, a więc unikania zgromadzeń powyżej 2 osób. PZŁ namawia również myśliwych do korzystania z elektronicznych książek ewidencyjnych pobytu w łowisku, „które ograniczają możliwość kontaktu z wirusem poprzez ewentualne pozostawienie go w miejscu przebywania książki tradycyjnej”.
PZŁ, jak czytamy we wspomnianym oświadczeniu, następująco zinterpretował obowiązujące przepisy:
„Prowadzenie odstrzałów sanitarnych zawiera się w pojęciu prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa powszechnego w przyszłości w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Niewątpliwie art. 1 ust 3 lit. a tej ustawy określa zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych. W art. 2 pkt. 21 wprowadzono definicję chorób zakaźnych zwierząt, przez co rozumie się wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze choroby zwierząt, które ze względu na sposób powstania lub szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi. Zgodnie z art. 2 pkt. 21 lit. a chorobami odzwierzęcymi są choroby zakaźne zwierząt lub zakażenia, które w sposób naturalny mogą być pośrednio lub bezpośrednio przenoszone między zwierzętami a ludźmi. Natomiast w pkt. 21 b tego przepisu określone zostały odzwierzęce czynniki chorobotwórcze takie jak – bakteria, wirusy, pasożyty, grzyby lub inne czynniki biologiczne, mogące wywoływać choroby odzwierzęce.”


W opinii PZŁ odstrzał sanitarny uznać należy za działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, służące ochronie ludzi i ich mienia. Jednocześnie zarząd PZŁ uspokaja członków, iż do odstrzału sanitarnego myśliwi nie muszą wykupować dodatkowego ubezpieczenia.
-Gospodarka łowiecka i walka z ASF jest istotnym powodem do opuszczania domów – mówi rzecznik PZŁ Piotr Szalaty w filmie zamieszczonym na stronie internetowej związku. -To nie jest nasz przywilej, ale obowiązek wsparcia polskich rolników.


Lada chwila PZŁ ma wydać również komunikat, dotyczący wykładni prawnej wykonywania procedury szacowania szkód oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez koła łowieckie.