Pod stanowiskiem skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisali się przedstawiciele największych polskich organizacji branżowych zrzeszających producentów i przetwórców wieprzowiny. Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się: Marian Kapłon (Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej), Ignacy Zaremba (Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”), Witold Choiński (Polskie Mięso), Janusz Rodziewicz (Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP) i Andrzej Brzozowski (Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie”).
W przesłanym do resortu rolnictwa stanowisku czytamy między innymi:

„Liczba przypadków ASF u dzików nie zmniejsza się. Program ograniczania liczebności dzików wymaga więc weryfikacji, gdyż nie przynosi on zakładanych rezultatów. Stało się to, czego najbardziej się obawialiśmy. Niektórzy producenci działający w rejonie stref ASF bez wprowadzonych zasad bioasekuracji, nie są skłonni do likwidowania produkcji żywca wieprzowego. Z informacji MRiRW wynika, że tylko 23 rolników skorzystało z możliwości zaprzestania produkcji świń za rekompensatą. Organy państwowe powołane do egzekwowania przepisów, ze względu „wrażliwość społeczną”, nie podejmują zdecydowanych działań wobec braku przestrzegania przepisów. Wydajemy niemałe środki publiczne na programy zwalczania ASF, badania, rekompensaty itp. Powinniśmy jednak zdać sobie sprawę, że do zwalczenia wirusa nie wystarczy przygotowanie programu. Wszystkie jego elementy muszą być wprowadzone w życie i wyegzekwowane. Jeżeli jeden element programu nie zadziała, to cały wysiłek i pieniądze publiczne idą na marne.”

Jak czytamy w wystosowanym stanowisku, niezbędne jest podjęcie zarówno działań skierowanych na nasz kraj, jak i oddziałujących na inne kraje (UE, Rosja, Ukraina, Białoruś). W kontekście działań krajowych najważniejsze jest likwidacja stad utrzymywanych w obiektach nie spełniających przepisów bioasekuracji. W tym celu należy skontrolować wszystkie gospodarstwa prowadzące produkcję trzody chlewnej, a także kontrola zgłoszeń do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt i sprawdzenie prawidłowości przemieszczania zwierząt. W pierwszej kolejności wspomniane kontrole należy przeprowadzić w strefach ASF. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy także wstrzymać wypłatę dopłat bezpośrednich do czasu ich usunięcia, lub rezygnacji z chowu świń. Niezbędnym elementem programu zwalczania ASF jest także zamknięcie spędów, na które mogą trafiać świnie z gospodarstw nie przestrzegających zasad bioasekuracji.

W kontekście działań zewnętrznych niezbędne jest włączenie Komisji Europejskiej do rozmów z Rosją, Ukrainą i Białorusią w sprawie podjęcia wspólnych działań w kierunku zwalczania ASF.

„ASF jest problemem regionalnym i tylko skoordynowane działania w regionie mogą być skuteczne. Kluczowym elementem procesu zwalczania ASF jest ciągła i pełna informacja o chorobie, jej zwalczaniu, roli społeczeństwa i konieczności przestrzegania wymogów prawa. Komisja Europejska powinna przeznaczyć odpowiednie środki na pomoc finansową, weterynaryjną i techniczną dla wszystkich krajów regionu zmagających się z chorobą ASF. Koordynacja działań międzynarodowych powinna przejawiać się w częstych spotkaniach, wymianie informacji, określaniu celów i sposobów ich realizacji. Jesteśmy przekonani, że jedynie podjęcie wspólnych działań jednoczących wszystkie związki branżowe z administracją rządową oraz komitetami kryzysowymi, może doprowadzić do skutecznego zwalczenia choroby.”- czytamy w stanowisku organizacji.

Powyżej publikujemy pełną treść stanowiska najważniejszych organizacji branżowych w sprawie rozwiązania problemu ASF.