POLPIG odniósł się do propozycji zawartych w projekcie Planu Strategicznego, który będzie wprowadzał nowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej. 15 lutego br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu.

Jak wskazuje Krajowy Związek Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej (POLPIG), w Polsce poza województwem wielkopolskim, zagęszczenie produkcji trzody chlewnej należy do najniższych w UE. Dodano, że według raportu FAO światowy popyt na mięso powinien wzrosnąć o 12 proc. w ciągu najbliższych lat i wynieść blisko 34,9 kg na osobę rocznie w 2029 roku, głównie w postaci drobiu i wieprzowiny.

Odnosząc się do celu, jakim jest wspieranie dochodów rolniczych, organizacja ta proponuje rozszerzyć pakiet działań o kierunkową zmianę struktury agrarnej, powiązanej z powiększaniem powierzchni gospodarstw, oraz o poprawę wydajności produkcji. Jej zdaniem, rolnik chcąc uzyskać satysfakcjonujący dochód z gospodarstwa, powinien zwiększać ekonomiczną wydajność własnej pracy, co wiąże się ze wzrostem skali produkcji.

Z badań wynika, że aż 90 proc. gospodarstw użytkujących 50 proc. gruntów ogółem nie zapewnia dochodów wystarczających do życia. W obecnych warunkach polscy rolnicy za opłacalny uznają chów co najmniej 400 sztuk trzody. Warunek ten spełnia tylko 2 proc. gospodarstw utrzymujących świnie.

Podstawowymi sposobami zwiększania skali produkcji rolniczej jest powiększanie powierzchni gospodarstwa przez zakup ziemi/dzierżawę lub zwiększenie poziomu intensywności produkcji. POLPIG uważa, że "proponowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu ograniczenie stosowania przemysłowych środków produkcji, w tym nawozów i środków ochrony roślin doprowadzi do wzrostu i tak bardzo wysokich kosztów produkcji rolniczej przy ograniczonej możliwości podniesienia cen skupu produktów".

"Brak wykształconego lokalnego rynku gotowego płacić więcej za żywność wyższej jakości sprawi, że niskie marże, jakie obecnie uzyskują polscy rolnicy, zostaną jeszcze bardziej spłaszczone. Na nowej strategii w dłuższym okresie czasu skorzystają większe i bardziej efektywne gospodarstwa zachodnie i konkurencja z krajów trzecich (np. z Ukrainy)" - argumentuje Związek.

POLPIG w ramach konsultacji społecznych, wnioskuje o uwzględnienie roli dużych gospodarstw w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju. "W Planie Strategicznym nie uwzględniono możliwości rozwoju gospodarstw dużych, najlepiej przygotowanych na wykorzystanie badań naukowych nowych technologii i cyfryzacji, pozostawiając bez odpowiedzi kwestię rozwoju eksportu i możliwości konkurowania polskiego rolnictwa na jednolitym rynku unijnym" - wskazała organizacja branży mięsnej.

"Przeciwdziałanie konkurencyjności dużych gospodarstw, aby zapewnić możliwość trwania małym gospodarstwom, jest działaniem krótkowzrocznym i nie przyczyni się do poprawy sytuacji konkurencyjności i ukierunkowaniu na badania naukowe, technologię i cyfryzację" - napisano w stanowisku.

POLPIG proponuje, aby ocena efektów związanych z poprawą dobrostanu zwierząt została oddzielona od efektów środowiskowych, "gdyż te dwa działania często nie idą w parze".

Poprawa dobrostanu zwierząt podnosi koszty produkcji i będzie wymagała większych inwestycji, zwłaszcza w nowe budynki inwentarskie. Paradoksalnie skutki zwiększania dobrostanu zwierząt dla środowiska mogą być niekorzystne. Na przykład rozwój trzody chlewnej w budynkach na słomie zamiast na rusztach zwiększy emisje tlenku azotu - N2O. Podobnie, zwiększenie powierzchni dostępnej na zwierzę, w celu wyrażenia ich naturalnego zachowania, spowoduje wzrost emisji gazów cieplarnianych na kg produktu - argumentuje.

POLPIG zaproponował w swoim stanowisku szereg rozwiązań w odniesieniu do trzody chlewnej np. odbudowę krajowej produkcji prosiąt, ograniczenie zużycia antybiotyków, lepsze wykorzystanie składników paszy czy dążenie do tzw. zerowego śladu węglowego pryz hodowli zwierząt.