Projekt został sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Jak udało nam się dowiedzieć przybliżony koszt działań związanych z przygotowaniem strategii wyniósł ok. 100 tys. złotych.

W ramach prac nad Strategią zebrano i opracowano m.in. dane dotyczące wielkości produkcji i konsumpcji wieprzowiny. Szczególną uwagę zwrócono na strukturę stad i efektywność produkcji.

Zebrano informacje o stanie zdrowia pogłowia i koniecznych do zrealizowania w tym zakresie działaniach. Dużo uwagi poświęcono rynkowi pasz, jako najważniejszemu czynnikowi zewnętrznemu oddziaływującemu na produkcję trzody. Zebrano dane o obrocie mięsem wieprzowym - krajowym i międzynarodowym.

Oceniono uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na rynek wieprzowiny. Zebrane dane i analizy rynku trzody, wraz ze wszystkimi czynnikami nań wpływającymi, w tym legislacją, posłużyły za podstawę do przeprowadzenia analizy SWOT,  czyli określenia  mocnych i słabych stron naszej branży oraz jej szans i zagrożeń.

W dalszej części dokumentu określono m.in. warunki produkcji trzody chlewnej, kierunki jej rozwoju oraz  zaproponowano wprowadzenie zmian legislacyjnych. Przygotowano także rekomendacje dla branży w obszarze legislacji, edukacji, budownictwa, ochrony zdrowia, hodowli, rynków zbytu i promocji, pasz i żywienia, integracji pionowej oraz mediów.
Jak informuje POLSUS „Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030” ma stać się podstawą i elementem wyjściowym dla szerszych zmian, które należy przeprowadzić dla uzdrowienia rynku wieprzowiny.

W skład Konsorcjum,  obok „POLSUS”, weszły następujące organizacje branżowe:
    Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP,
    Krajowa Rada Izb Rolniczych,
    Związek Polskie Mięso,
    Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Każda z organizacji rekomendowała swoich ekspertów do pracy nad projektem, co miało zapewnić pełny obiektywizm i szerokie spojrzenie na branżę.  Przy projekcie, oprócz „POLSUS” jako lidera konsorcjum,  współpracowali  przedstawiciele m.in.  Instytutu Zootechniki, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (dawny IPMiT), Banku Gospodarki Żywnościowej,  Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach czy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Powołano stały zespół, w skład którego weszli: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, prof. dr hab. Marian Różycki, prof. dr hab. Andrzej Pisula, prof. dr hab. Stanisława Okularczyk, dr inż. Dariusz Lisiak, mgr Michał Koleśnikow, mgr Danuta Zawadzka, dr inż. Janusz Wojtczak, dr inż. Marian Kapłon.

Oprócz stałego zespołu ekspertów do współpracy przy opracowywaniu  niektórych zagadnień zaproszono  również inne osoby związane z sektorem trzody chlewnej.

Poniżej przedstawiamy pełną  "Strategię odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030”.