Umowy pomiędzy jednostkami zostały podpisane 17.01.2014 r. Ukraińskie placówki znajdują w Kijowie i Charkowie, a są to odpowiednio: National Scientific Center Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine i State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains Microorganism.

- Mamy ambicję podniesienia kompetencji i świadomości diagnostycznej oraz administracyjnej pracowników laboratoryjnych i inspekcji weterynaryjnej służb ukraińskich. Bowiem jako nasi najbliżsi sąsiedzi stanowią dla nas strefę buforową związaną z pojawianiem się niebezpiecznych czynników zakaźnych. Ponadto działania nasze mają istotne znaczenia dla strony ukraińskiej, ponieważ przekazane informacje będą dla nich istotne z punktu widzenia legislacji, jej dostosowania do wymagań akcesyjnych UE w obszarze bezpieczeństwa żywności i zwalczania oraz diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt, istotnych z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego - pisze w komunikacie dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw. Dyrektor PIWet-PiB w Puławach.

Ten fakt wpisuje się we wdrożoną przez PIWet-PIB politykę, która również wyrażona była podpisaniem w listopadzie 2013 r. dwóch innych umów, z kijowskimi instytutami: State Scientific and Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitarny Exppertise oraz Institute of Veterinary Medicine, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine.

Przedmiotem podpisanych wszystkich porozumień jest określenie zasad współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Stronami, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy specjalistów z krajowych laboratoriów referencyjnych PIWet-PIB m.in. w następującym zakresie:

1. wdrażania nowych metod badawczych, dotyczących przede wszystkim:
-diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt, które są istotne z punktu widzenia ekonomiczno/gospodarczego (np. afrykański pomór świń), czy wykazujących potencjał zoonotyczny (np. wścieklizna)
-wykrywania substancji niepożądanych, pozostałości i zanieczyszczeń mikrobiologicznych w paszach i żywności zwierzęcego pochodzenia, w kontekście badań farmakologiczno - toksykologicznych i mikrobiologicznych

2. aplikowania o wspólne projekty badawcze UE

3. potwierdzania kompetencji do wiarygodnego wykonywania badań przez personel ukraińskich laboratoriów poprzez organizowane przez PIWet-PIB badania biegłości

4. prowadzenia szkoleń i wymiany doświadczeń poprzez udział w seminariach, stażach i konferencjach naukowych, na których oprócz zagadnień przedstawionych powyżej, omawiane będą tematy dotyczące implementowania i stosowania aktów prawnych, obowiązujących w Unii Europejskiej z zakresu problematyki związanej z treścią zawartych porozumień.