Porównując obecne wyniki ze stanem z końca listopada 2011 r. pogłowie zmniejszyło się o 1574,7 tys. sztuk, tj. o 12,1proc.

W gospodarstwach indywidualnych, na koniec marca 2012 r. było 9449,3 tys. sztuk świń, tj. 82,3 proc. krajowego pogłowia trzody chlewnej.

Roczny spadek liczebności stada w tej grupie gospodarstw wyniósł 1639,2 tys. sztuk (14,8 proc.), natomiast sezonowo, tj. w okresie od listopada 2011 r., spadek pogłowia w gospodarstwach indywidualnych wyniósł 1559,8 tys. sztuk, tj. 14,2 proc.

W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w skali roku o 10 tys.
sztuk (o 12,2 proc.), a w porównaniu ze stanem w listopadzie ubiegłego roku - spadło o 3,7 tys. sztuk (o 4,9 proc.) do poziomu 72 tys. sztuk.

Jak informuje  GUS - Aktualnie rejestrowany spadek w skali roku liczebności pogłowia świń jest efektem niekorzystnych uwarunkowań ekonomicznych produkcji żywca wieprzowego notowanych w 2011 r., kiedy skala wzrostu cen skupu i cen targowiskowych żywca wieprzowego, zwłaszcza w okresie styczeń – wrzesień, nie rekompensowała znaczącego wzrostu cen ziemiopłodów paszowych. Przeciętna w 2011 r. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego wynosiła 4,52 zł/kg i była wyższa o 16,2 proc. od rejestrowanej w 2010 r., a średnia targowiskowa cena 1 kg żywca wieprzowego kształtowała się na poziomie 4,63 zł, tj. o 20,9 proc. wyższym niż w 2010 r. Przeciętne ceny skupu zbóż podstawowych w ciągu 2011 r. zwiększyły się o 47,5 proc., a ceny targowiskowe zbóż wzrosły w ub.r. o 55 proc.