Jak wskazuje branża mięsna, zrzeszona w ramach Porozumienia, ASF w coraz to większym stopniu zagraża gospodarstwom trzody chlewnej, których w kraju jest 166 tys. - Łącznie w hodowli i przetwórstwie wieprzowiny zatrudnionych jest 270 tys. osób. Udział trzody chlewnej w towarowej produkcji rolniczej w 2018 r. wyniósł 13,1% - czytamy w komunikacie POLPIG (dawne KZP-PTCh).

Podstawowe założenie dla skutecznego zwalczania i ograniczania szerzenia się choroby, to spójna koncepcja zwalczania ASF pomiędzy resortami i poszczególnymi służbami państwa, której pomimo 6 lat zwalczania choroby, jeszcze nie udało się wypracować.

- Koncepcja ta powinna również uwzględniać zmianę niektórych przepisów krajowych oraz UE, które są przestarzałe lub nie sprawdziły się w toku wieloletniej walki z ASF - czytamy w liście adresowanym do premiera.

Porozumienie postuluje wdrożenie nowych zasad działania w zakresie praktycznych rozwiązań, nadzoru weterynaryjnego, bioasekuracji, czy ograniczania skutków gospodarczych wynikających z szerzenia się ASF - tak, by wzmocnić i zaktualizować do zmieniających się realiów, prowadzone dotychczas działania, w celu zwalczania i ograniczania pomoru. 

Jednak głównym założeniem Porozumienia, na szczeblu centralnym państwa jest wprowadzenie Koordynatora ds. walki z ASF podlegającego bezpośrednio premierowi. Koordynator przejmie kompetencje resortu rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej i infrastruktury w zakresie walki z ASF.

Eksperci wnioskują także za utworzeniem Centralnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (CZZK) wyposażonego w wiedzę i kompetencje z zakresu rolnictwa, przemysłu mięsnego i łowiectwa, zarządzanego przez Koordynatora. CZZK zajmie się monitoringiem działań Wojewódzkich Zespołów Zarządzania Kryzysowego (WZZK), które przygotują plany kryzysowe dla poszczególnych województw. Na czele WZZK staną wojewodowie, którzy otrzymają daleko idące kompetencje do podejmowania wiążących decyzji w sprawie zwalczania ASF.