W poprzednim wydaniu „Farmera” zamieściliśmy artykuł obszernie opisujący, w jaki sposób masa urodzeniowa prosiąt wpływa na późniejsze wyniki odchowu osesków oraz metody zwiększania masy zwierząt. Kontynuując wątek ograniczenia śmiertelności w populacji prosiąt, warto pójść o krok dalej i omówić, jak zmniejszyć ryzyko upadków poprzez właściwe postępowanie z lochą i młodymi przed porodem. Obok momentu odsadzenia prosiąt od matek to właśnie okres okołoporodowy jest najtrudniejszym etapem cyklu produkcyjnego i właśnie w tym czasie ryzyko śmierci prosiąt jest prawdopodobnie najwyższe. Właściwe przygotowanie maciory do porodu pozwoli na ograniczenie śmiertelności prosiąt nie tylko w pierwszych godzinach życia, lecz także w późniejszym o kresie odchowu.

ŻYWIENIE NA PORODÓWCE

Kluczowym etapem przygotowania macior do porodu jest oczywiście ich żywienie. Musi być ono prowadzone tak, by jednocześnie pokryć rosnące potrzeby pokarmowe lochy, przygotować jej organizm do laktacji, ale chronić także przed wystąpieniem zaparć, będących zmorą loch w ostatnich dniach ciąży. Zalegające masy kałowe stanowią rezerwuar patogennych drobnoustrojów, które następnie mogą być przyczyną występowania zapaleń dróg rodnych i problemów z laktacją. Jednocześnie wypełnione jelita wywierają ucisk na macicę, co utrudnia akcję porodową i wydłuża czas jej trwania.

Do niedawna postulowano, aby w okresie ciąży wysokiej (85.-90. dzień ciąży) lochy pobierały paszę przeznaczoną dla loch karmiących. Coraz częściej odchodzi się jednak od tej teorii, ponieważ pasza zawierająca mniej

włókna sprawia, że łatwiej dochodzi do zalegania resztek paszy w przewodzie pokarmowym, jednocześnie niestrawione substancje pokarmowe stanowią świetne środowisko rozwoju dla patogenów. Skarmianie mieszanek typu LP (cechujących się wyższym poziomem włókna) chronić ma ponoć przed tym problemem. Rozwiązanie to ma jeszcze jedną zaletę: aby zapewnić potrzeby pokarmowe loch, wraz z postępem ciąży zwiększana jest ilość zadawanej paszy. Dzięki temu lochy są dobrze rozkarmione i już na początku laktacji pobierają wysokie dawki paszy, co sprzyja wyższej produkcji mleka.

Przed zaparciami w okresie okołoporodowym chroni również optymalne żywienie loch w ostatnich dniach ciąży. Powinno ono polegać na stopniowym ograniczeniu podaży paszy, które rozpocząć należy 3-4 dni przed planowaną datą porodu. W jego dniu najlepiej, aby maciory nie pobierały paszy w ogóle. W zamian należy im podać pójło przygotowane z otrąb i soli gorzkiej, co pozwoli na łagodne oczyszczenie przewodu pokarmowego z niestrawionych r esztek paszy.

ŚRODOWISKO I HIGIENA

Powodzenie w rozrodzie świń w dużej mierze zależy także od warunków, w jakich przebywały lochy przed porodem i w jego trakcie. Szczególnie istotne są czystość i higiena pomieszczeń porodowych. Ogranicza to presję patogenów, które działają wszak nie tylko na prosięta, lecz także na lochy. Nie sposób wyobrazić sobie nowoczesnej porodówki prowadzonej w systemie ciągłym – niezbędne jest przestrzeganie zasady cpp-cpp (całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste), co pozwala na cykliczne umycie i dezynfekcje pomieszczeń porodowych. W trakcie przebywania zwierząt w pomieszczeniach porodowych (zarówno przed porodem, jak i po nim) zalecane jest także stosowanie tzw. suchej dezynfekcji, która pozwoli na regularną redukcję populacji patogenów.

Ważny jest również mikroklimat, w jakim będą przebywały maciory. Szczególnie istotne jest utrzymanie właściwej temperatury – maciory preferują umiarkowany zakres. Maksymalna temperatura, w jakiej powinny przebywać przed porodem, to 18-20°C. Wraz ze wzrostem temperatury powyżej optimum proporcjonalnie spada pobranie paszy, co odbije się na masie urodzeniowej prosiąt, a w przyszłości także na ilości produkowanego mleka.

IMMUNIZACJA NA WAGĘ ZŁOTA

Choć zasadniczym celem opisanej wyżej dezynfekcji jest ograniczenie populacji obecnych w środowisku patogenów do minimum, oczywiste jest, że nigdy nie uda nam się utrzymać porodówki w sterylnej czystości. Sytuacja ta ma jednak pewne zalety. Obecność w środowisku szkodliwych drobnoustrojów stymuluje organizm loch do produkcji specyficznych przeciwciał, które w przyszłości za pośrednictwem siary (oraz w mniejszym stopniu również mleka) zostaną pobrane przez oseski. Do momentu wytworzenia własnej odporności będą one dla nich praktycznie jedyną linią obrony przed patogenami. Zjawisko to określane jest często mianem immunizacji. Może ona następować w opisany wyżej sposób, ale również przez szczepienia ochronne.

Aby jednak organizm lochy miał szansę na wytworzenie odpowiedniej ilości przeciwciał, potrzebuje czasu. W przypadku szczepień ochronnych postuluje się, by wykonać je na minimum trzy tygodnie przed planowanym terminem porodu. Bardziej skomplikowana jest z kolei sprawa immunizacji poprzez kontakt z obecną na porodówce mikroflorą.

Obecnie obowiązujące przepisy dobrostanu zobowiązują rolnika do wprowadzenia macior na porodówkę nie wcześniej niż 7 dni przed planowaną datą rozwiązania. Z jednej strony ma to swoje zalety: zbyt długi okres przebywania maciory w jarzmie porodowym nie tylko wpływa negatywnie na dobrostan zwierząt, lecz także sprzyja zaparciom, które w linii prostej prowadzą do występowania stanów zapalnych dróg rodnych i wymienia (MMA). Z drugiej jednak strony 7 dni to zbyt krótki czas, by maciory wytworzyły odpowiednią liczbę przeciwciał. Niestety, wspomniane regulacje prawne nie pozwalają tym samym w pełni wykorzystać tego potencjału.

W powyższym artykule przybliżyliśmy najważniejsze zagadnienia związane z właściwym przygotowaniem macior do porodu. Już za miesiąc przedstawimy natomiast zasady postępowania z lochą i prosiętami w trakcie porodu i tuż po jego zakończeniu.

Artykuł ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"