Chodzi o nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Celem tej ustawy jest rozszerzenie katalogu działań i poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o działanie "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę". Dokument został uchwalony przez Sejm 4 listopada br.

Nowelizacja wdraża podstawy prawne do uruchomienia nadzwyczajnego wsparcia. Uznano, że najbardziej poszkodowanymi w wyniku wojny są producenci trzody chlewnej, a zwłaszcza prosiąt.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach nowego działania będzie możliwy do złożenia za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc będzie realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; udzielana ma być na podstawie decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR, na wniosek o przyznanie pomocy. Termin na zakończenie kontraktacji środków został określony na 31 marca 2023 r.

Z uwagi na ograniczenia czasowe związane z terminami na zakontraktowanie i wpłacanie środków w ramach nowego działania, zakłada się skrócenie czasu na złożenie żądania doręczenia decyzji, wniesienie odwołania oraz na rozpatrzenie odwołania.

Nowela zakłada też zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana w ustawie polega na "określeniu, że wolne od podatku dochodowego będą również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą od państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, których zadaniem jest prowadzenie doradztwa rolniczego" - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Obecnie wolne od podatku dochodowego są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych.

Zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.