W odpowiedzi na list KZP-PTCh, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dziękuje za uwagi i przedstawia swoje działania w zakresie walki z ASF.
Wśród nich znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, który zakłada wprowadzenie, na określonym obszarze, programu bioasekuracji opracowanego przez Głównego Lekarza Weterynarii dla gospodarstw utrzymujących świnie.

Projekt ustawy zakłada, że w terminie określonym w programie bioasekuracji posiadacz zwierząt, który nie będzie spełniał wytycznych tego programu będzie mógł złożyć oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań w ww. programie. Wówczas Powiatowy Lekarz Weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w danym gospodarstwie wyda decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę oraz zakazującą wprowadzenie do gospodarstwa i utrzymywanie w nim zwierząt przez okres wyznaczony w programie.

Posiadaczowi zwierząt będzie przysługiwać, ze środków budżetu państwa określone odszkodowanie za zwierzęta oraz rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt, których dotyczył zakaz.

Po upływie terminów na złożenie przez rolnika wymienionego wyżej oświadczenia i spełnienie wymagań bioasekuracji określonych w programie, w gospodarstwie które nie wypełni tych wymagań po przeprowadzeniu kontroli przez PLW wyda on decyzję nakazującą zabicie zwierząt wrażliwych na daną chorobę. Wtedy właściciel zwierząt może liczyć wyłącznie na odszkodowanie za zwierzęta bez rekompensaty za zaniechanie produkcji.

Projekt ustawy jak informuje w liście MRIRW jest projektem priorytetowym.

Ponadto MRiRW zwraca uwagę na działania specjalnie powołanej ze względu na wystąpienie ASF w kraju Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF.

Do podstawowych zadań Grupy należą:

- analiza skutków społeczno - ekonomicznych wystąpienia ASF
- przygotowanie propozycji rozwiązań w celu ograniczenia negatywnych sutków dla producentów, przetwórców i eksporterów w zw. z ASF,
- wypracowanie propozycji działań w celu zniesienia barier w eksporcie, które pojawiły się po wystąpieniu ASF,
- analiza przepisów prawnych oraz przygotowywanie rozwiązań prawnych łagodzących skutki związane z wystąpieniem ASF,
- przygotowanie informacji i komunikatów związanych z wystąpienie ASF.