Podczas Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki podkreślał, że w pierwszych tygodniach pracy nowy resort rolnictwa opracował katalog działań dla wsparcia krajowego sektora trzody chlewnej.

Ten rynek rolny stoi nad przepaścią, jednak Bogucki zaznacza, że resort rolnictwa chce bronić tej branży i nie zamierza jej likwidować.  

Powstały katalog działań nie jest narzędziem zamkniętym ani ograniczonym. Jest to program, gdzie związki branżowe, rolnicy i przedsiębiorcy mogą zgłaszać kolejne mechanizmy, które mogą wspomóc krajowy sektor produkcji mięsa wieprzowego. Jednocześnie doprowadzając do odbudowy krajowego pogłowia świń.

Jacek Bogucki zapewnił, że prezentowane działania są lub będą wdrażane. Nie będą to wyłącznie programy – opracowywane również przez poprzedni resort rolnictwa - jednak, których śladów realizacji w ministerstwie nie napotkaliśmy, ale katalogiem dostosowanym do aktualnych potrzeb – podkreślił.  

Potwierdzeniem chęci odbudowy krajowego pogłowia świń mają być założenia i działania zaprezentowane na dzisiejszym spotkaniu KRiRW.

Wśród już wdrożonych działań minister wyliczał:

1.      W związku z informacjami od producentów trzody chlewnej o niskich cenach skupu, przy jednoczesnym dużym imporcie mięsa wieprzowego na nasz rynek, płaceniu wyższych cen dostawcom zagranicznym oraz niższej jakość sprowadzanego surowca, skierowane zostało pismo do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie tych zarzutów i sprawdzenie czy  nie zostały naruszone warunki konkurencji i czy nie nastąpiła zmowa cenowa.

2.      Odpowiednie służby inspekcyjne mają też zweryfikować informacje o gorszej jakości sprowadzanego surowca. - Inspekcje zajmujące się kontrolą jakości żywności dostarczą informacji na temat tego jaka jest skala problemu zgłaszanego przez rolników - o imporcie złej jakości produktów – wyjaśniał Bogucki.

3.      Do unijnego komisarza Phila Hogana skierowane zostało pismo, w którym minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podnosi kwestię stabilizacji na rynku wieprzowiny.

Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny od 4 stycznia. Polska wnosi o przyspieszenie terminu.

W opinii strony polskiej niezbędne jest aktywowanie refundacji wywozowych do mięsa wieprzowego. Minister zwraca uwagę, że rozdysponowanie mięsa zgromadzonego w wyniku dopłat do prywatnego przechowywaniu powinno nastąpić z wyłączeniem rynku unijnego, gdyż w innym przypadku problem nie zostanie rozwiązany, a jedynie przesunięty w czasie.

Kolejne działania dotyczą :

1.      Zwiększenia nadzoru w zakresie kontroli jakości produktów pochodzenia zwierzęcego.

2.      Zintensyfikowania rozmów nt. dostępu do rynków zbytu i znoszenia barier weterynaryjno-sanitarnych dla wieprzowiny m.in. na rynkach: japońskim, południowokoreańskim i chińskim.

3.      Wsparcia producentów wieprzowiny w ramach pomocy bezpośredniej.

4.      Zminimalizowania skutków ASF dla producentów trzody chlewnej.

5.      Przygotowania propozycji dotyczących rynków rolnych, w tym wieprzowiny, które będą przedstawione podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej.

6.      Poprawa efektywności wykorzystania funduszu promocji.  - Wykorzystując w większym stopniu do promocji polskiej wieprzowiny na rynku krajowym i zagranicznym - podkreślał. 

Ponadto opracowane zostały główne elementy programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej - ujęte w 7 punktach.

1.      Rozwój stad zarodowych oraz wsparcie zakupu materiału genetycznego (dofinansowanie programu hodowlanego dla instytutów np. Instytutu Zootechniki, które powinny odsprzedawać materiał po preferencyjnych cenach).

2.      Uproszczenie zasad pozyskania wsparcia inwestycyjnego w ramach PROW.

3.      Powiązanie wsparcia PROW z dofinansowaniem ze środków krajowych inwestycji towarzyszących, np. biogazownie z NFOŚIGW.

4.      Utworzenie funduszu stabilizacji dochodów dla hodowców trzody chlewnej.

5.      Uruchomienie funduszu poręczeniowego (BGK) dla ubojni i przetwórni z kapitałowym udziałem rolników.

6.      Uruchomienie funduszu ubezpieczeń wzajemnych w zakresie rekompensat za straty w produkcji rolnej, w tym w chowie trzody chlewnej.

7.      Podniesienie jakości doradztwa dla rolników – szeroko zakrojona akcja wyjazdów studyjnych (warsztaty powinny być elementem finansowanym z PROW, ale jednocześnie obowiązkowym przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne), połączonych z pozyskiwaniem know-how w zakresie nowoczesnych metod hodowli, żywienia i budowy budynków.