W regionach Polski, dotkniętych w mniejszym lub w większym stopniu afrykańskim pomorem świń za każdym razem pojawia się problem samej sprzedaży zwierząt i utrzymania jej płynności, z gospodarstw utrzymujących tak naprawdę zdrowe zwierzęta, które umiejscowione są w strefie niebieskiej, a nawet czerwonej.

Tutaj więcej o inicjatywie rolników>>>>>>

>>>>>>Rolnicy ze strefy ASF chcą wykupić zakład mięsny i sprzedawać własne mięso

Dlatego też pytaliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, m.in. czy istnieje możliwość jakiegokolwiek wsparcia rolników (finansowego, merytorycznego) ze strony resortu rolnictwa w inicjatywie wykupu zakładu mięsnego oraz czy byłby możliwy wykup takiego zakładu przy wsparciu środków pochodzących ze Skarbu Państwa, a także jak ministerstwo opiniowałoby taką propozycję?

W odpowiedzi MRiRW przypomina o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu na sfinansowanie nabycia udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

- Uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) producenci rolni mogą ubiegać się o preferencyjny kredyty na sfinansowanie nabycia udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub udziałów spółek utworzonych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866). Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub udziałów  spółek utworzonych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, nabywanych przez producenta rolnego, a ich wysokość nie może wynosić więcej niż 4 mln zł.

Ponadto Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomocy w formie gwarancji i poręczeń spłaty ww. kredytów. Gwarancje lub poręczenia są terminowe i udzielane do wysokości :

a)      80% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie więcej niż 2 mln zł – w przypadku gwarancji,

b)      60% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie więcej niż 1,5 mln zł – w przypadku poręczenia.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pobiera jednorazowo prowizję z tytułu:

1)      udzielonej gwarancji – w wysokości do 2% gwarantowanej kwoty kredytu bankowego;

2)      udzielonego poręczenia – w wysokości do 1% poręczonej kwoty kredytu bankowego – odpowiada Małgorzata Książyk Dyrektor Biura Prasowego MRiRW.

Na konieczność stworzenia państwowego zakładu mięsnego, zwracał też uwagę zespół ds. trzody chlewnej, utworzony przy Wielkopolskiej Izbie Rolniczej. Jeszcze na koniec października, tamtejsi eksperci jako jeden z postulatów, koniecznych do szybkiego zrealizowania w celu ochrony krajowego rynku produkcji świń, wskazali: wykupienie np. zakładu Pini Polonia jako państwowy zakład.

W niedalekim odstępie czasu, bo 9 listopada br. cała branża dowiedziała się, że UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Smithfield Foods kontroli nad Pini Polonia, co jednocześnie kończy rozważania na temat przyszłego zagospodarowania tego zakładu.

Przypomnijmy też, że w ostatnim czasie wiceminister rolnictwa Tadeusz Romańczuk, podczas jednej z Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęcał producentów trzody do tego by oddolnie się organizowali, przykładowo w spółdzielnie aby mieć własne zakłady przetwórcze.

Zwrócił też uwagę na to, że - temu ma też służyć powstanie holdingu, ma pomóc obronić się na europejskim rynku. Musimy mieć własne przetwórstwo i handel, i uważam że jest to możliwe do szybkiego zorganizowania. Dzisiaj mam deklarację kilku sieci handlowych, które chcą w tym uczestniczyć, w sumie gromadzą 1 700 sklepów.