Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na formularzu udostępnionym przez Agencję. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, zamieszczone na stronie internetowej ARR.

Wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć tylko jednego produktu. Warunkiem przystąpienia do mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny jest:
1) rejestracja Przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR,
2 złożenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w wysokości 20% wnioskowanej kwoty dopłaty, o którą ubiega się Przedsiębiorca.

Minimalna ilość wieprzowiny, jaka może zostać objęta umową na dopłaty do prywatnego przechowywania wynosi:
• 10 ton dla produktów bez kości,
• 15 ton dla pozostałych produktów.

Dopłatami do prywatnego przechowywania objęte jest mięso dobrej jakości handlowej (zarówno półtusze, jak i poszczególne elementy),wypunktowane szczegółowo przez ARR.

Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarta umowa będzie zobowiązany do:
1) dostarczenia do chłodni oraz przechowywania na własny koszt i ryzyko wieprzowiny spełniającej określone wymagania, w ilości objętej umową, przez okres określony w umowie w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości wieprzowiny przez cały okres przechowywania,
2) nieprzetwarzania przechowywanej wieprzowiny podczas okresu przechowywania,
3) niewymieniania wieprzowiny na inną,
4) nieprzenoszenia wieprzowiny do innej chłodni,
5) zapewnienia łatwej identyfikacji przechowywanej wieprzowiny poprzez odpowiednie oznakowanie opakowań i/lub palet.

Kategorie produktów, nazwy produktów oraz stawki dopłat za poszczególne okresy przechowywania są ustalone przez ARR zamieszczone na stronie internetowej www.arr.gov.pl.
Pytanie powstaje tylko jedno - gdzie szukać chłodni, która zechce przyjąć nasze mięso? W ZM Łmeat-Łuków na razie nic nie wiadomo o skupie mięsa do przechowywania, jednocześnie zakład nie posiada chłodni o takiej wydajności, która mogłaby jednorazowo przyjąć np. 10 ton produktów bez kości od jednego producenta- mówi kierownik Działu Skupu i Kontraktacji ZM Łmeat-Łuków. Należy zwrócić uwagę że jest to minimalna ilość wymagana przez ARR aby uzyskać dopłatę do przechowywania ( a produkty z kością min.15 ton).

W dziale skupu ZM Mościbrody uzyskaliśmy informację, że zakład również nie posiada takich chłodni, które mogłyby przechować większe ilości mięsa. Jeżeli doszłoby do przechowywania większych partii surowca to zakład zleciłby to zewnętrznej chłodni.

Koszty przechowywania mięsa w Chłodniach Warszawskich Morspol na dzień dzisiejszy wynoszą: zamrożenie mięsa 15 gr/kg, składowanie średnio od 2,3 zł - 2,5 zł za paletę na dobę. Na jednej palecie mieści się 700 kg mięsa. Dodatkowo załadunek i rozładunek jednej palety kosztuje 15 zł. Warunki można negocjować w zależności od ilości przechowywanego surowca. Polecamy aby najpierw zapoznać się z cenami przechowywania w zakładach chłodniczych, zanim zakłady mięsne naliczą nam dodatkowe marże za pośrednictwo w przechowywaniu mięsa.