Do polskich przepisów zostaną wdrożone regulacje unijne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które nie są przeznaczone do spożywania przez ludzi. Chodzi np. o części tusz, rogi czy pióra.

Jak wyjaśniono w komunikacie CIR, w nowelizacji wprowadzono nowe lub zmodyfikowane definicje takie jak np. produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodne czy nawóz organiczny i polepszacz gleby.

Wprowadzono również regulację, na podstawie której powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł zakazać posiadaczowi zwierząt gospodarskich ich przemieszczania, jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że zwierzęta te były żywione niedozwolonymi produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi. Chodzi np. o leki weterynaryjne w ilościach przekraczających dopuszczalne normy czy padłe zwierzęta.

- Zapobiegnie to zdarzającym się często sytuacjom, że po stwierdzeniu, iż zwierzęta były karmione zabronionymi produktami, przewożono je w nieznane miejsce. Istniało wówczas realne niebezpieczeństwo, że mięso pochodzące z uboju takich zwierząt może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi - wyjaśniło CIR. Zgodnie z nowym prawem lekarz weterynarii będzie mógł zakazać uboju takich zwierząt.

Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł również zakazać posiadaczowi m.in. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ich zbywania. Taka sytuacja będzie dotyczyła tych podmiotów, które nie uzyskają odpowiedniego zatwierdzenia bądź nie będą zarejestrowane.

Zmianie ulegnie także odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dot. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Jak wyjaśniono, powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nakładać kary administracyjne, których wysokość będzie zależała od m.in. stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego. W projekcie nowelizacji przyjęto, że ich wysokość może wynosić do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

W noweli doprecyzowano także przepisy dotyczące sprawowania nadzoru przez Głównego Lekarza Weterynarii nad obiektami czy laboratoriami wykonującymi badania związane z żywym czynnikiem zakaźnym, jego materiałem genetycznym, antygenami lub szczepionkami wytwarzanymi z takich antygenów.