Jacek Bogucki w liście, odpowiadającym na pytania Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej zauważa, że ministerstwo rolnictwa opowiada się za zezwoleniem na stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego ze zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze, poprzez umożliwienie skarmiania krzyżowego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tj. po zagwarantowaniu możliwości kontroli, poprzez wdrożenie metod badawczych, pozwalających na określenie gatunkowości przetworzonego białka (obecnie opracowywanych na poziomie laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej).

Jak czytamy w liście do POLSUS, zgodnie z informacjami uzyskanymi w czerwcu 2015 r., plan prac Komisji Europejski w zakresie zakazu żywieniowego obejmuje m.in. ograniczenie restrykcji związanych z zakazem poprzez stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od drobiu w żywieniu trzody chlewnej i stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od świń w żywieniu drobiu. Warunkiem niezbędnym do wprowadzenia zmian i złagodzenia zakazu paszowego jest zwalidowanie metod diagnostycznych pozwalających na określenie gatunkowości wykrytego przetworzonego białka.

Obecnie zwalidowano metodę PCR do wykrywania i identyfikacji DNA białka wieprzowego z zastosowaniem techniki real-time PCR. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Krajowego Laboratorium Referencyjnego – Zakładu Higieny Pasz w PIW-PIB w Puławach,  21 września 2015 r. Laboratorium Referencyjne Unii Europejskiej ds. białek zwierzęcych przekierowało metodę do wszystkich laboratoriów referencyjnych państw członkowskich UE. Od początku roku jest w nich testowana, a opinie na jej temat są wymieniane pomiędzy jednostkami. Uzyskane w ten sposób wyniki pozwolą na podjęcie decyzji, czy opracowana metoda spełnia wymagania w zakresie parametrów charakterystycznych dla metod referencyjnych w zakresie parametrów charakterystycznych dla metod referencyjnych, co pozwoliłoby na zmianę zakazu i umożliwienie krzyżowego skarmiania świń i drobiu przetworzonym białkiem zwierzęcym.

Ponadto na spotkaniu grupy roboczej ds. TSE (zaraźliwych encefalopatii gąbczastych) 26 października 2015 r., Komisja Europejska poinformowała, że w odniesieniu do metody pozwalającej na identyfikację białka pochodzącego od drobiu, która pozwoliłaby na stosowanie tego białka w żywieniu świń oraz przetworzonego białka wieprzowego w żywieniu drobiu, przeprowadzono dotychczas walidacje wewnętrzną. Dalsza walidacja planowana jest na 2016 r.

Zwrócono jednak uwagę, że opracowywanie tej metody jest utrudnione ze względu na różnorodność międzygatunkową ptaków. Każdy gatunek charakteryzuje się odmiennym genotypem, co komplikuje i spowalnia prace nad opracowaniem tej metody.