Dzisiejsze realia rynkowe wymuszają na rolnikach wyspecjalizowanych w chowie trzody chlewnej stałe doskonalenie wyników produkcji. W przypadku rozrodu świń podstawowym parametrem mówiącym o jego wydajności jest liczba prosiąt odsadzonych rocznie od jednej lochy. W zależności od stopnia zaawansowania technologii produkcji wskaźnik ten w różnych krajach może znacznie odbiegać od siebie. O ile w Danii już od kilku lat oscyluje on w granicach 30 prosiąt odsadzonych rocznie od jednej lochy, o tyle w Polsce wciąż znajduje się on wyraźnie poniżej poziomu 20 prosiąt.

Liczba prosiąt odsadzonych od lochy w skali roku jest wypadkową wielu czynników, spośród których należy wymienić choćby potencjał genetyczny macior, śmiertelność osesków czy liczbę dni nieprodukcyjnych. Jako liczbę dni nieprodukcyjnych rozumiemy czas pomiędzy odsadzeniem prosiąt a ponownym pokryciem lochy. W dobrze zarządzanych stadach okres ten nie powinien być dłuższy niż kilka dni. Nawet w najlepszych stadach zdarzają się jednak problemy ze skutecznym pokryciem loch lub wystąpieniem wczesnego zamierania zarodków. Problemy te mogą wynikać z bardzo wielu czynników, takich jak choćby błędy żywieniowe, niewłaściwa struktura wiekowa stada, narażenie macior na stres czy obecność w stadzie niektórych chorób.

Z gospodarczego punktu widzenia ważne jest możliwie jak najwcześniejsze potwierdzenie ciąży u lochy. Jeżeli uda nam się potwierdzić, że dana locha nie została zapłodniona, możemy ją wówczas skierować do ponownego krycia lub jeśli problemy z inseminacją powtarzają się - wyeliminować ją ze stada. W przeciwnym razie znacznie wzrasta nam liczba dni nieprodukcyjnych, lochy takie zużywają duże ilości paszy, nie generując przy tym żadnego zysku. Stąd też działaniem niezbędnym na każdej dobrze zorganizowanej fermie loch j est diagnostyka ciąży.

DIAGNOSTYKA CIĄŻY

Sama kwestia diagnostyki ciąży u loch nie jest naturalnie niczym nowym. Pierwsze próby badań nad możliwością

potwierdzenia zapłodnienia u macior podejmowano już 100 lat temu. Wciąż stosowaną obecnie metodą jest wykrywanie rui przy użycia knura - ok. 21 dni po inseminacji przez sektor, w którym przebywają lochy, przeprowadzany jest knur. Takie działanie ma na celu wzmocnienie objawów ewentualnej rui, które świadczą o tym, że maciora nie została skutecznie pokryta. System ten wciąż stosowany jest na wielu fermach, ma on jednak przynajmniej jedną wadę: niską precyzję. Może się bowiem zdarzyć, że brak symptomu rui nie świadczy o zapłodnieniu, lecz o trwałym uszkodzeniu układu rozrodczego loch. Jednocześnie niewielki odsetek macior może przejawiać oznaki rui, pomimo skutecznego pokrycia.

Znacznie dokładniejszą metodą kontroli ciąży jest wykorzystanie aparatów ultrasonograficznych. Obecna jest ona w chlewniach od lat 80. minionego stulecia, jednak ze względu na intensyfikację produkcji prosiąt jej znaczenie z roku na rok wzrasta.

Do głównych zalet detekcji ciąży przy użyciu aparatów ultrasonograficznych zaliczyć należy przede wszystkim jej wysoką skuteczność. Przyjmuje się, że wynosi ona ok. 95 proc. Istotne jest także, że wystąpienie ciąży udaje się potwierdzić bardzo szybko - już około 21. dnia po pokryciu. Tak wczesne odseparowanie od stada loch niepokrytych pozwala znacząco skrócić liczbę dni nieprodukcyjnych w stadzie. Jednocześnie produkowane dziś aparaty USG charakteryzują się prostotą obsługi i niewielkimi rozmiarami, dzięki czemu badanie to nie jest zbyt pracochłonne.

Badanie ultrasonograficzne może być wykorzystane jednak nie tylko przy potwierdzeniu samej ciąży. Jest także narzędziem przydatnym podczas porodu: umożliwia bowiem sprawdzenie, czy akcja porodowa dobiegła już końca, czy też w drogach rodnych lochy pozostały jeszcze prosięta. Pozwala to ograniczyć liczbę niepotrzebnych badań per vagina, a jednocześnie ułatwia podjęcie decyzji o takim badaniu w sytuacji, gdy badanie USG potwierdzi choćby zaleganie płodu w drogach rodnych.

Zasada funkcjonowania aparatów USG nie jest łatwa do wytłumaczenia. W dużym uproszczeniu polega ona na zmianie parametrów fali ultradźwiękowej po odbiciu na granicy różnych ośrodków. Różnice we właściwościach fali odbitej od tkanki miękkiej czy tkanki kostnej pozwalają zaobserwować na ekranie aparatu odwzorowanie kształtów narządów wewnętrznych zwierzęcia. W zależności od uwodnienia i twardości tkanek obraz na monitorze urządzenia będzie miał różne zabarwienie: tkanka kostna będzie wybarwiona na biało, tkanki płodu - na szaro, a wody płodowe na czarno.

Samo przeprowadzenie badania nie jest proste - wymaga od operatora sporego doświadczenia. Istotny jest także odpowiedni dobór głowicy aparatu oraz właściwej częstotliwości pracy aparatu. W praktyce stosuje się zazwyczaj częstotliwości w zakresie 3,5-5 MHz. Użycie wyższej częstotliwości da nam obraz bardziej wyraźny, ograniczeniu ulegnie jednak zdolność penetracji urządzenia w g łąb tkanek.

NA KAŻDĄ KIESZEŃ?

Badanie przy użyciu aparatów USG jest szybkie, bezbolesne i skuteczne. Jednocześnie ze względu na ograniczenie liczby dni nieprodukcyjnych daje wymierne korzyści ekonomiczne. Niestety, ma ono jedną zasadniczą wadę: wysoki koszt zakupu aparatury. Ceny tego typu urządzeń zaczynają się od 13 tys. zł. Dla dużych ferm jest to z pewnością wydatek do zaakceptowania, zwłaszcza że użycie technologii USG może w krótkim okresie zwrócić koszt inwestycji. Dla mniejszych gospodarstw szansą na wykorzystanie dobrodziejstw tej technologii jest skorzystanie z usług lekarzy weterynarii prowadzących diagnostykę ciąży metodą USG. Niesie ona jednak ze sobą pewne zagrożenie: może być bowiem źródłem chorób przenoszonych drogą płciową. Po stronie lekarza leży więc dbałość o higienę przeprowadzonych zabiegów, tak aby zamiast spodziewanej korzyści nie stały się one źródłem potężnych strat.

Alternatywą dla zabiegów USG jest także wykorzystanie do detekcji ciąży metody echoskopii. Jest ona wprawdzie nieco mniej precyzyjna (dokładność rzędu 80-85 proc.), wciąż jest jednak znacznie skuteczniejsza niż wykrywanie ciąży poprzez obserwację symptomów rui. Cena urządzeń echoskopowych jest natomiast przeciętnie dziesięciokrotnie niższa niż aparatów USG.

Artykuł ukazał się w majowym wydaniu miesięcznika "Farmer"