W rozporządzeniu określono:

1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego określa się w sposób następujący:

a) od wschodu: od miejscowości Mostowlany w kierunku północnym, wzdłuż wschodniej granicy państwa do linii kolejowej,

b) od północy: wzdłuż linii kolejowej w kierunku miejscowości Zubki, przez miejscowość Zubki do węzła kolejowego,

c) od zachodu: wzdłuż linii kolejowej w kierunku południowym, a następnie do skrzyżowania dróg Bielewicze-Wiejki, Bielewicze-Zubry, a następnie wzdłuż drogi do miejscowości Wiejki;

d) od południa: ze wsi Wiejki na wschód drogą do kol. Wiejki, kol. Nowa Łupianka, kol. Kituryki, Kituryki, Dublany do granicy państwa;

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt. 1, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący:

a) od wschodu: wzdłuż wschodniej granicy państwa od kol. Zaleszany do miejscowości Chomontowce,

b) od północy: od granicy państwa w miejscowości Chomontowce, w kierunku miejscowości Łużany drogą utwardzoną w kierunku północnym do granicy z powiatem sokólskim i na zachód drogą aż do miejscowości Grzybowce,

c) od zachodu: od miejscowości Grzybowce do drogi krajowej nr 65 w kierunku miejscowości Gródek, wzdłuż wschodniej granicy miasta Gródek, w kierunku miejscowości Mieleszki, do miejscowości Mieleszki kol.,

d) od południa: od miejscowości Mieleszki kol., w linii prostej do miejscowości Ciwoniuki w linii prostej do miejscowości Bachury, następnie wzdłuż drogi do miejscowości Szymki, Nowosady, kol. Zaleszany.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku;

3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku;

6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;

7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei tym obszarze nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY". Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru, przed sklepami, szkołami, świetlicami mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;

7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.
Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Białymstoku;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
3) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

Na opisanym wyżej obszarze nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY". Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Wyżej wymienione nakazy i zakazy, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na tych obszarach. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Powiatu Białostockiego, Zarządowi Dróg Powiatowych w Białymstoku, Miejskiemu Komendantowi Policji w Białymstoku, Miejskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach, Wójtowi Gminy Gródek, Burmistrzowi Michałowa.

Wójt Gminy Gródek i Burmistrz Michałowa oznaczą obszar zapowietrzony w sposób określony oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Gródek i gminy Michałowo.