Pomoc państwa w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej jest przyznawana na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91 poz. 595 z późn. zm.).

Z informacji przekazanych przez MRiRW okazuje się, że zakresie hodowli świń, na 2013 r. ze środków budżetowych na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej na dotowanie prowadzenia ksiąg oraz oceny wartości użytkowej świń przeznaczono ogółem 12.105 tys. zł, tj. o 435 tys. zł więcej od kwoty 11.670 tys. przeznaczonej na ten cel w 2012 r.

Dowiadujemy się również, że w październiku br. Komisja Europejska przesłała do konsultacji projekt rozporządzenia Komisji uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnictwa i leśnictwa oraz na obszarach wiejskich za zgodne ze wspólnym rynkiem.

Projekt ten uwzględnia możliwość udzielania pomocy o stawce:
- do 100 proc. na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem i utrzymaniem ksiąg hodowlanych,
- do 70 proc. kosztów badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich
imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności inwentarza, z
wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właściciela inwentarza i rutynowych
kontroli jakości mleka.