PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

W odpowiedzi na potrzeby - procedury przy budowie chlewni

W odpowiedzi na potrzeby - procedury przy budowie chlewni

Autor:

Dodano:

Tagi:

Budowa nowej chlewni to często droga przez mękę. Warto poznać procedury, które są konieczne do rozpoczęcia inwestycji.Dodatkowe fundusze, które można byłoby uzyskać z PROW w rozdaniu 2014- 2020 na budowę nowej chlewni dla części producentów świń, którzy chcą inwestować w ten sektor, są sporą motywacją i zachęta. Jednak szczególnie w przypadku budowy nowej chlewni cała procedura trwająca do momentu rozpoczęcia budowy w wielu przypadkach jest drogą długą i trudną. Dlatego tak ważna jest każda pomoc i wsparcie, które może udostępnić wiedzę w tym zakresie. W tym celu Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS będzie realizował serię szkoleń, które pomogą przygotować się i poznać szczegółowo drogę, jaką musi przejść rolnik od samego pomysłu do rozpoczęcia budowy nowego lub modernizacji starego obiektu.

JEST ZAINTERESOWANIE - POTRZEBNA POMOC

− Zauważamy spore zainteresowanie producentów świń wsparciem finansowym w nowym rozdaniu PROW. Można powiedzieć, że wielu stoi w blokach startowych i czeka na to, aż będzie można uzyskać fundusze na inwestycje w chlewnie - mówi dyrektor POLSUS dr Tadeusz Blicharski. Podkreśla jednocześnie, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to takie pieniądze będą dostępne od początku przyszłego roku. W związku z tym POLSUS stara się wyjść naprzeciw obecnym potrzebom i proponuje serie szkoleń nie tyko dla producentów prosiąt, o których pisaliśmy w poprzednim numerze Farmera, ale również szkolenia, które wyjaśnią i pozwolą lepiej poznać procedurę uzyskiwania pozwoleń na budowę i/lub rozbudowę chlewni. Nie są to wyłącznie plany, ale projekt, który lada dzień zacznie być realizowany. W pierwszej połowie stycznia zostało potwierdzone, że program zaproponowany przez POLSUS będzie zrealizowany i sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Całkowity koszt szkoleń, które odbędą się prawdopodobnie w dwóch cyklach, styczeń - kwiecień 2014 i wrzesień - grudzień 2014, będzie wynosił 150 tys. zł.

− Zauważamy, że istnieje spora część hodowców i producentów, którzy chcą inwestować w chlewnie, ale napotykają duże problemy z załatwianiem formalności i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dlatego uważamy, że jest to bardzo ważny i aktualny problem, który należy rozwiązać - tłumaczy dr Blicharski. Ten fakt potwierdza również prezes Zarządu Głównego POLSUS Ryszard Mołdrzyk, który sam prowadzi hodowlę świń: - Wielokrotnie uzyskanie pozwolenia to droga przez mękę. Mimo tego widzimy, że jest spore zainteresowanie budowaniem nowych obiektów. Już dzisiaj mogę podać przykłady rolników z woj. wielkopolskiego czy też kujawsko-pomorskiego, którzy poważnie są zainteresowani stawianiem nowych chlewni.

WARTO SKORZYSTAĆ

Szkolenia będą organizowane na terenie województw o największym natężeniu hodowli i chowu trzody chlewnej: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, opolskim, lubelskim. W szkoleniach będą mogli wziąć udział rolnicy ze wszystkich województw, niezależnie od miejsca organizacji szkolenia. Spotkania będą prowadzone w formie wykładów i praktycznych ćwiczeń przez osoby o przygotowaniu/wykształceniu prawniczym i doświadczeniu w zagadnieniach rolniczych, zwłaszcza związanych z hodowlą i produkcją świń. Łącznie szkoleniami objętych zostanie od 225 do maksymalnie 400 osób. Warto skorzystać z możliwości takich bezpłatnych szkoleń. Tym bardziej że nie jest jeszcze dokładnie określone, którzy producenci świń będą mogli uzyskać dofinansowanie. Wcześniej proponowany poziom produkcji wynosił 150 loch, ale nie jest on jeszcze w żaden sposób wiążący. Nie jest też wykluczone, że ta skala produkcji zostanie jeszcze obniżona. Poziom dofinansowania także nie został jeszcze precyzyjnie określony. Nie jest to proste zadanie, ponieważ wszystko zależy od skali produkcji, jaką chcemy prowadzić. Jeden poziom może być wystarczający dla małych producentów, ale będzie ograniczał szansę producentom z większą skalą produkcji i odwrotnie. Poza tym, udział w takich szkoleniach może być wyłącznie dodatkowym atutem przy staraniu się o środki na budowę lub modernizację chlewni.

PROCEDURA NIE OMINIE PRZYSZŁEGO INWESTORA

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, na samym początku drogi budowy nowej chlewni należy postarać się o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W planie, który jest prawem miejscowym, są dokładnie określone funkcje, inwestycje i charakter publiczny danego terenu. Na jego podstawie determinuje się przyszłe przeznaczenie terenu, którego dotyczy plan.

Aby otrzymać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania, należy złożyć wniosek i wnieść opłatę. Organem, do którego powinien zostać skierowany wniosek, jest wójt, burmistrz lub prezydent miejscowości, w której ma powstać przyszła inwestycja. W sytuacji, gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania dla danego terenu, wymienione wyżej organy władzy podejmują decyzję o warunkach zabudowy. Decyzja określa szczegółowe warunki zabudowy i później gwarantuje, że inwestycja nie zniszczy ładu przestrzennego danego terenu. W celu otrzymania decyzji również zaczyna się od złożenia wniosku, jednak jest on już znacznie obszerniejszy niż w przypadku wniosku o wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania. Nie obejdzie się bez załączenia m.in.: mapy z określeniem granic terenu inwestycji, pełnej charakterystyki inwestycji czy zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną oraz dokładnego opisania zagospodarowania i odprowadzania ścieków. Po złożeniu wniosku odpowiednie organy przeprowadzają analizy merytoryczną i urbanistyczną. Następnie organ wyznacza szczegółowe dane dotyczące przyszłej zabudowy. Po tym etapie strony, czyli zarówno inwestor, jak i osoby, których może dotyczyć przyszła inwestycja - na przykład sąsiedzi - są informowani o przeprowadzanych działaniach.

Zainteresowane strony mogą zgłosić swoje uwagi lub zastrzeżenia − jeżeli tak się nie stanie lub zostaną one uwzględnione i odpowiednio naniesione we wniosku, to organ, do którego skierowaliśmy wniosek, może wydać wniosek o zagospodarowaniu przestrzennym. Będzie on szczegółowo określał wszystkie warunki i granice zabudowy oraz charakter inwestycji.

W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM

Musimy pamiętać o tym, że budowa nowej chlewni to działalność, która znacząco i trwale może zmienić lub znacznie oddziaływać na środowisko. Dlatego w tym przypadku szczególnie ważne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), która szczegółowo określi warunki, jakie trzeba spełnić, aby inwestycja była bezpieczna dla środowiska. DŚU to niezbędny załącznik do pozwolenia na budowę. Dlatego wszystkie załączniki szczególnie związane z wymaganiami środowiskowymi warto skompletować jeszcze przed staraniem się o pozwolenie na budowę. Organem wydającym tę decyzję jest przede wszystkim wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ale może być nim też regionalny dyrektor ochrony środowiska. Do tego wniosku w zależności od skali produkcji i stopnia oddziaływania na środowisko może być konieczne dołączenie karty informacyjnej lub/i raportu oddziaływania na środowisko.

Należy też pamiętać, że budowa chlewni nie obędzie się bez oceny oddziaływania na środowisko. Tutaj organ prowadzący zawsze konsultuje swoją decyzję z Dyrekcją Ochrony Środowiska, jak i Inspektoratem Sanitarnym. Przy budowie chlewni, gdzie mamy do czynienia ze znaczącym lub potencjalnie znaczącym oddziaływaniem na środowisko, konieczny jest udział społeczeństwa. Społeczeństwo ma prawo uczestniczyć na każdym etapie prowadzenia i przygotowań do inwestycji, dlatego organ prowadzący umożliwia ten udział i informuje lokalną społeczność o prowadzonych działaniach. Uwagi społeczeństwa zawsze są uwzględniane w tego typu wnioskach.

Jeżeli wszystkie przeprowadzone działania zakończą się pomyślnie, to całe postępowanie kończy się wydaniem pozwolenia na budowę przez starostę. Wówczas po zgłoszeniu budowy można rozpocząć budowę nowego obiektu.

WIELKOTOWAROWI MAJĄ TRUDNIEJ

Zawsze gdy przekroczymy pewną skalę produkcji trzody chlewnej, pozwolenie na prowadzenie takiej działalności jest znacznie trudniej uzyskać. Wielkotowarowa produkcja świń musi spełnić wiele wymagań, które pozwolą na zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu, podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, musi posiadać tzw. pozwolenie zintegrowane na korzystanie ze środowiska - na prowadzenie produkcji. Celem systemu pozwoleń zintegrowanych jest doprowadzenie do znaczącej i systematycznej poprawy stanu środowiska, a jednocześnie zapobieganie przemieszczaniu tzw. brudnych technologii do krajów, regionów czy nawet gmin, gdzie wymogi ochrony środowiska byłyby łagodniejsze niż w innych regionach Unii. Jednolite prawo w krajach Wspólnoty zapewnia równą ochronę środowiska w każdym z krajów Wspólnoty. Ferma świń produkująca na dużą skalę nie może obyć się bez planu nawożenia wykonywanego co roku. Plan jest opracowywany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb.

Warunek często utrudniający praktyczne funkcjonowanie ferm to konieczność zagospodarowania co najmniej 70 proc. gnojowicy na użytkach rolnych, których posiadaczem jest i na których prowadzi uprawę roślin właściciel fermy. Pozostałe 30 proc. gnojowicy może zostać zbyte poza gospodarstwem. Zbiorniki na gnojowicę muszą umożliwiać magazynowanie co najmniej czteromiesięcznej produkcji gnojowicy. Pozwolenia zintegrowane zatwierdzane są przez wielobranżowy zespół pracowników urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego. Plany nawożenia wykonują osoby kompetentne, a są zatwierdzane przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze. Jak informuje Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej, warunkiem zatwierdzenia do realizacji Planu Nawożenia jest coroczne regularne wykonywanie testów ziemi uprawnej na azot mineralny oraz raz na 4 lata wykonywane badania gleby na zawartość potasu, fosforu i magnezu oraz pH. Właściciel gnojowicy jest zobowiązany do wykonywania testów oraz Planów Nawożenia również dla gospodarstw, którym udostępnia 30 proc. produkowanej gnojowicy. Niezależnie od badań gleby właściciel stada świń musi co roku wykonać analizę składu gnojowicy. Wykowywanych jest kilka lub kilkanaście prób gnojowicy na zawartość suchej masy, pH, azotu, potasu, fosforu, magnezu i wapnia. Badania gleby i gnojowicy są przeprowadzone przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze. Próby do badań pobiera urzędowy próbobiorca wskazany przez Stacje. Nadzorowi i kontroli podlegają także zbiorniki magazynujące gnojowicę. Próby i badania wykonywane są dwa razy w roku. Zakres badań obejmuje: odczyn, przewodność elektryczną właściwą, wodorowęglany, zasadowość, ogólny węgiel organiczny, amoniak, azotany, azotyny, fosforany, chlorki, siarczany, sód, potas, wapń, magnez, azot amonowy, azot azotany, azot azotynowy. Właściwe służby wykonują także okresowe badania cieków wodnych znajdujących się w rozłogu uprawianych pól lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego rozłogu. O wynikach tych badań producent trzody jest informowany jedynie wówczas, gdy wyniki te są niewłaściwe.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (1)

  • Ekopolska 2014-02-03 22:44:37
    www.ekopolska.org.pl

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 75.101.211.110
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.