Zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym ASF, na terytorium Polski zajmuje się Inspekcja Weterynaryjna. Jej działania polegają na zwalczaniu choroby w momencie jej wystąpienia w gospodarstwie, oraz na profilaktyce, tj. odpowiedniej bioasekuracji gospodarstw i jej kontroli - mówił wiceminister podczas środowego posiedzenia sejmowej podkomisji ds. monitoringu i zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Kołakowski wskazał, że kolejnymi działaniami popieranymi przez resort rolnictwa jest zwalczanie i ograniczanie szerzenia się choroby w populacji dzików oraz wszelkiego rodzaju szkolenia skierowane do szerokiego grona odbiorców, w szczególności hodowców świń, myśliwych, osób zajmujących się transportem świń, lekarzy weterynarii itp.

Zdaniem wiceministra, nadal istotną rolę w rozprzestrzenianiu się choroby odgrywają dziki. Ich wysoka populacja odgrywa istotną rolę m.in. w utrzymywaniu się wirusa choroby na danym obszarze. Dlatego populacja dzików powinna być ograniczona do poziomu, "który wpłynie na zahamowanie rozprzestrzeniania się choroby wśród tych zwierząt". Dodał, że istotne są też akcje poszukiwania padłych dzików, które stanowią poważne źródło zakażeń, w tym celu wykorzystuje się przeszkolone psy tropiące.

Bioasekuracja, większa świadomość i duży nacisk na zwalczanie choroby przynosi efekty w postaci zmniejszenia występowania ognisk ASF. O ile w ub.r. odnotowano 124 ogniska tej choroby, w których znajdowało się ponad 31,5 tys. świń), to do tej pory stwierdzono ich tylko 14, gdzie było nieco ponad 3 tys. świń. Zmniejszyła się też liczba padłych dzików - wyliczał Kołakowski.

Ponadto w ministerstwie rolnictwa powołany został Zespół do spraw opracowania strategii rozwoju sektora wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego. Do jego zadań należy opracowanie strategii rozwoju tego sektora. Chodzi m.in. o stworzenie programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej - poinformował wiceminister.

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Paweł Meyer, informując o aktualnej sytuacji dot. ASF wyjaśnił, iż w tym roku na terytorium RP stwierdzono 14 ognisk tej choroby u świń w 5 województwach oraz 1354 ogniska ASF u dzików w 12 województwach. Najwięcej ognisk u świń - 7 stwierdzono w woj. wielkopolskim, natomiast u dzików - 412 w woj. dolnośląskim.

W tym roku z powodu ASF utylizacji poddano ponad 3 tys. sztuk świń. Ponadto, w obszarach objętych ograniczeniami lub w gospodarstwach kontaktowych - uśmiercono prewencyjnie 420 świń w 5 gospodarstwach.

Według danych uzyskanych z wojewódzkich inspektoratów weterynarii, do 22 września 2022 r. wypłacono odszkodowania za zabite zwierzęta w 11 gospodarstwach na kwotę ponad 1,9 mln zł. W przypadku 5 gospodarstw powiatowi lekarze wydali decyzje administracyjne o odmowie wypłaty odszkodowań. W 3 gospodarstwach procedura wypłaty odszkodowań nie została jeszcze zakończona. Do wypłaty pozostaje kwota ok. 215,6 tys. zł. Dane dotyczą ognisk ASF i gospodarstw, w których uśmiercono prewencyjnie świnie - zaznaczył Meyer.

Wiceszef Inspekcji Weterynaryjnej mówił też o znoszeniu stref wyznaczonych w wyniku wykrycie ASF. W opinii części posłów z komisji rolnictwa, jak też obecnych na posiedzeniu rolników, znoszenie stref i ograniczeń wprowadzonych z powodu ASF jest zbyt wolne, co naraża rolników na wymierne straty finansowe.

Meyer wyjaśnił, że zmiana stref jest decyzją KE podejmowaną na podstawie wniosków składanych przez Główny Inspektorat Weterynarii. W tym roku dokonano takich zmian, skutkowały one złagodzeniem restrykcji w związku z przeniesieniem z obszaru objętego ograniczeniami III do II lub I strefy. W sumie dotyczy to 124 gmin w 9 województwach.

Ważnym działaniem służb weterynaryjnych jest kontrola gospodarstw pod kątem biasekuracji. w okresie styczeń - sierpień 2022 r. skontrolowano prawie 59 tys. gospodarstw. Wobec 20,7 tys. gospodarstw stwierdzone zostały uchybienia, w przypadku 315 gospodarstw zostały wydane decyzje administracyjne w przedmiocie nakazu zabicia lub uboju świń i czasowego zakazu ich utrzymywania - zaznaczył Meyer.

Obecny na posiedzeniu podkomisji wiceminister środowiska Edward Siarka poinformował, że w trwającym obecnie łowieckim roku gospodarczym 2022/2023 w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2022 r. w Ośrodkach Hodowli Zwierząt Państwowego i i obwodach łowieckich zarządzanych przez Polski Związek Łowiecki pozyskano 57,6 tys. dzików. W ramach odstrzału sanitarnego zabito 17,3 tys. tych zwierząt, co w sumie daje odstrzał na poziomie ok 75 tys. osobników.