Obowiązek ten wynika z zapisów dyrektywy z zakresu dobrostanu trzody chlewnej, która zakłada, że od 1 stycznia 2013 r. pojedyncze kojce zostaną zastąpione grupowym systemem utrzymania.

Według danych Komisji, kolejnych 12 państw UE będzie pod koniec roku spełniało wymogi dyrektywy w 60-90 proc. pozostałe 3 państwa członkowskie będą tylko w niewielkim stopniu dostosowane do nowych przepisów.

Komisja przekazała powyższe dane na spotkaniu z brytyjskimi producentami trzody chlewnej, którzy domagają się dopilnowania przez Komisję terminowego wdrożenia dyrektywy w całej UE.

Wielka Brytania, Szwecja i Luksemburg już teraz spełniają jej wymogi i wycofały z produkcji kojce pojedyncze dla loch prośnych.