Tuż przed Bożym Narodzeniem Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej opublikował sprawozdanie z pierwszego spotkania Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF, które odbyło się 17 grudnia. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także wchodzących w skład Porozumienia organizacji branżowych. Z siedmiu zaplanowanych tematów, podczas spotkania udało się omówić trzy: koordynację i organizację zwalczania ASF, wdrażanie zasad bioasekuracji, oraz redukcję populacji dzików.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania, w obecnie prowadzonej walce z ASF brakuje wspólnej koncepcji działania uwzględniającej działania odpowiedzialnych za nią resortów. Potrzebna jest również zmiana niektórych przepisów prawa które w praktyce okazują się nieskuteczne.

Najważniejsze dotyczące walki z wirusem ASF to konieczność powołania Koordynatora przy Radzie Ministrów, który przejmie część kompetencji resortu rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej, oraz infrastruktury w zakresie walki z afrykańskim pomorem świń. Konieczne jest również powołanie centralnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, oraz Wojewódzkich Zespołów Zarządzania Kryzysowego, w których zasiądą osoby posiadające odpowiednie kompetencje do skutecznej walki z pomorem.

W zakresie ochrony biologicznej, Porozumienie postuluje likwidację wszystkich stad trzody chlewnej, które utrzymywane są w gospodarstwach niespełniających minimalnych standardów ochrony biologicznej, a także stad trzody chlewnej, które nie zostały zgłoszone do Inspekcji Weterynaryjnej. Postulatem Porozumienia jest również wsparcie finansowe i kadrowe służb weterynaryjnych.

Porozumienie popiera również działania mające na celu zabezpieczenie możliwości przeprowadzenia polowań przez myśliwych. Polowania powinny odbywać się na obszarze całego kraju, szczególnie zaś w obszarach o wysokiej koncentracji produkcji trzody chlewnej. Jednocześnie należy intensywnie wyszukiwać i unieszkodliwiać padłe dziki.

Pełną treść komunikatu Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF publikujemy poniżej