Po raz drugi prezesem zarządu organizacji został pełniący tę funkcję od czterech lat Aleksander Dargiewicz. Ponadto członkami zarządu zostali: Grzegorz Brodziak, Mirosław Dackiewicz, Jacek Jagiełłowicz, Małgorzata Schott, Jędrzej Stefański, Wojciech Styburski, Jarosław Sulewski i Janusz Wojtczak.

Członkami komisji rewizyjnej Polpigu zostali: Marcin Kamiński, Grzegorz Jeleniewski i Stanisław Niemyjski.

Plany Polpigu na nową kadencję

  W nowej kadencji zarząd POLPIG będzie skupiał się m. in. na planowanych zmianach w branży trzody chlewnej. Niektóre kwestie związane z dobrostanem zwierząt prowadzą do wyższych kosztów produkcji, a tym samym niższych dochodów gospodarstw. Komisja Europejska prowadzi prace nad ograniczeniem stosowania klatek w produkcji zwierzęcej. W przyszłości należy się liczyć z koniecznością produkcji w bezjarzmowych kojcach porodowych lub utrzymaniem loch w jarzmach tylko przez krótki okres karmienia prosiąt do 7 dni. Indywidualne kojce inseminacyjne dla loch mają być zastąpione kojcami grupowymi. Kluczowe stały się negocjacje w Brukseli na temat wizji rozwoju, tempa dostosowania sektora i poziomu dofinasowania planowanych zmian. Niezbędne jest stworzenie krajowej strategii rozwoju branży, która uwzględni dalszą profesjonalizację gospodarstw oraz podniesie ich odporność na kryzysy.

 

Systemy certyfikacji żywności

POLPIG zamierza aktywnie włączyć się w tworzenie systemowych rozwiązań certyfikowanej żywności, które z jednej strony będą chronić interesy rolników i producentów żywności, a z drugiej zapewnią bezpieczeństwo konsumentom. Trwają prace nad unijnym systemem etykietowania produktów zwierzęcych. Podejmowanie inwestycji na rzecz dobrostanu zwierząt bez wprowadzenia etykietowania produktów wytworzonych w bardziej kosztownych warunkach dobrostanu nie przyniosą spodziewanych efektów. Podobne wymagania powinny spełniać produkty importowane do UE, aby nie naruszały równowagi konkurencyjnej.

Rozwój kompartmentów

Kompartmentalizacja oferuje sektorowi prywatnemu strategię zarządzania ryzykiem i ochrony statusu zdrowotnego ich zwierząt, a tym samym utrzymanie ciągłości działalności gospodarczej w łańcuchu zaopatrzenia w wieprzowinę na poziomie krajowym i międzynarodowym w razie przeniknięcia ASFv do danego kraju lub strefy. Doświadczenia z kompartmentami w produkcji świń na świecie są znikome, ze względu na wysoki poziom trudności takiego przedsięwzięcia. W Unii Europejskiej nie udało się do tej pory skutecznie stworzyć kompartmentu ASF. Przygotowane przez POLPIG i VestIn opracowanie dotyczące kompartmentu może posłużyć do przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie polskiego standardu kompartmentalizacji ASF na terenie naszego kraju.

 

Poprawa konkurencyjności

Sektor przetwórczy skupując surowiec od wielu producentów posiada dużą siłę negocjacyjną w stosunku do producentów żywca wieprzowego. Pozycja ta jest tym silniejsza im produkcja żywca odbywa się przy mniejszej koncentracji. W rezultacie producenci, którzy są zmuszeni do indywidualnych negocjacji z dużym przetwórcą, otrzymują mniej korzystne warunki dostaw niż mogliby otrzymać sprzedając żywiec po cenach wynegocjowanych przez ich organizację branżową. Niższe ceny i gorsze warunki dostaw żywca stanowią barierę w rozwoju polskiego sektora produkcji trzody chlewnej w porównaniu do rozwiązań obowiązujących w innych krajach unijnych. W przeciwieństwie do rynku niemieckiego, gdzie cena referencyjna ustalana jest przez producentów trzody chlewnej, w Polsce o cenach skupu decydują zakłady mięsne. POLPIG powinien kontynuować prace związane z powołaniem instytucji/podmiotu, który wykorzystując uwarunkowania podaży i popytu oraz algorytm cenowy byłby w stanie co tydzień podać cenę referencyjną skupu żywca wieprzowego na tydzień do przodu.

Ułatwienia w budowie ferm

Ustawa Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 ogranicza przestrzeń produkcyjną na polskiej wsi, co stało się powodem konfliktów społecznych zaostrzających się szczególnie podczas postępowań administracyjnych przy lokalizacji nowych inwestycji lub modernizacji istniejących chlewni. Konfliktogenne projekty inwestycyjne w produkcję trzody chlewnej zniechęcają władze lokalne do wydawania pozwoleń na budowę, a procedura administracyjna zostaje celowo wydłużana o kilka lat, narażając inwestora na dodatkowe koszty. POLPIG zamierza włączyć się w wytyczenie kierunków zmian w prawie budowlanym, aby zagwarantować rozwój sektora oraz jego dopasowanie do nadchodzących zmian.