Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczący ponownego uruchomienia naborów na refundację do 75 proc. wydatków poniesionych przez producenta rolnego na bioasekurację, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie, oraz pomoc na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF.

Z pisma tego wynika, że podjęto już prace legislacyjne w celu uruchomienia w bieżącym roku pomocy na wyrównanie utraconych dochodów dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Nie ma jednak równie optymistycznych wieści, dotyczących refundacji wydatków poniesionych przez producentów na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych. Refundacja tych wydatków należała do zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i była udzielana w formule pomocy de minimis.

"Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE z dnia 24.12.2013, L 352) łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego określonego w tym rozporządzeniu tj. w przypadku Polski 295.932.125,00 euro. Powyższy limit na lata 2018-2020 został wykorzystany w dniu 7 sierpnia 2020 r. Oznacza to, że do końca 2020 r. żadna nowa pomoc de minimis w rolnictwie nie może zostać udzielona" - czytamy w opublikowanym komunikacie.

Nowe przeliczenie 3-letniego limitu krajowego nastąpi jednak w 2021 r. i będzie ono obejmowało lata 2019-2021. Teoretycznie pomoc de minimis w rolnictwie będzie mogła być ponownie udzielana od 1 stycznia 2021 r. Na konkrety trzeba będzie jednak poczekać.